Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020, της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899/2020) Κ.Υ.Α., στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM στις 24 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών
Θέμα 1ο Θέσεις και προτάσεις του Δήμου Γρεβενών επί του Σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 2ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2021

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Κοπή δένδρων στο Νεκροταφείο του οικισμού Παλαιοχωρίου της Κοινότητας Παλαιοχωρίου, σύμφωνα με την 11/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4ο Έγκριση της έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 13/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 6ο Έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 7ο Έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 8ο Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 9ο Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κοινοτητας Σπηλαίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Ίδρυμα Αικατερίνης Α. Φλώρου”)
Θέμα 10ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση σταθμών αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου (αίτημα Δ.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)
Θέμα 11ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης του αριθμ. 25 δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (αίτημα Τσιμπέρη Ιωάννας του Στέργιου)
Θέμα 12ο Έγκριση του αριθμ. 2/2020 πρακτικού της επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτρονικών αντικειμένων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 13ο Ηλεκτροδότηση δώδεκα (12) κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) σε παιδικές χαρές
Θέμα 14ο Παράταση ή μη της μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους “Αηδονίων”
Θέμα 15ο Παράταση ή μη της μίσθωσης απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων της συστάδας 3β του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων

Ειδικά θέματα
Θέμα 16ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022
Θέμα 17ο Προσθήκες τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Γρεβενών, για το σχολικό έτος 2021-2022
Θέμα 18ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών κατά την τακτική διαδικασία σχετικά με την από 20-07-2020 και με αριθμό έκθ. κατάθ. Δικογράφου αγωγής 35/09-09-2020 αγωγή κατά του Δήμου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 19ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για μελέτη και σύνταξη γνωμοδοτήσεως αναφορικά με την υπόθεση αναδοχής χρέους, ρύθμισης οφειλών, από το Δήμο Γρεβενών σε ότι αφορά απαιτήσεις εργαζομένων προς την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (ΑΝ.ΓΡΕ»), καταγγελίες εργαζομένων και λύση της εργασιακής των σχέσεως, λύση και θέση σε εκκαθάριση της Αν.Γρε. και διευθέτηση καταγγελιών εργασιακών σχέσεων από Αν.Γρε, ρύθμιση οφειλών με τους εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία ,άρση κατασχέσεων κ.α. προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Παλαιοχωρίου (για το 3ο θέμα) μέσω e-mail
2. Σπηλαίου (για το 9ο θέμα) μέσω e-mail
3. Γρεβενών (για το 10ο & 11ο θέμα) μέσω e-mail
4. Μυρσίνης (για το 10ο θέμα) μέσω e-mail
5. Αηδονίων (για το 14ο θέμα)
6. Φιλιππαίων (για το 15ο θέμα) μέσω e-mail

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα