Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ  λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την  τροποποίηση της υπʼ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.38396, Αθήνα 10-07-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα :
<Λειτουργία Δ.ΙΕΚ εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 >> ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν. Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, Χειμερινό 2020Β΄ θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η επιλογή γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης. 
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(παλαιών αποφοίτων ιδίας ή  συναφούς ειδικότητας σε τμήμα που ήδη λειτουργεί).
Η κατάταξη γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης (με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής).
 
Δικαιολογητικά για την επιλογή-κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων <<Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα :
 
Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία , ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ).
Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ,Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου (υποχρεωτικά), ΤΕΛ, εξειδίκευση ΕΠΛ, καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.ΕΚ.).
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
Βεβαίωση ΑΜΑ ( Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών: εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε.
 
Αναλυτική Βαθμολογία ή Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου
Β.Ε.Κ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) (αφορά τους καταρτιζόμενους  ΙΕΚ και αποφοίτους συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ.). 
 
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής-κατάταξης στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ (Τέρμα Ταλιαδούρη  Μαθητική Εστία)  καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084223-6971851315
 
 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Δ.ΙΕΚ                          Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του Γ.Ν. Γρεβενών 
 
 
 
  κ. ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΠΙΠΙΝΑ                                        Δρ. ΚΑΠΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ