Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΤΕΕ – Πρόσκληση συμμετοχής σε επιτροπές

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Γρεβενών καλούν τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω:
• Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α & Β)
• Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εκπροσώπηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καλούνται τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα συμβούλια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ ώστε εξ αυτών να προκύψουν οι εκπροσωπήσεις.

 Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α & Β)

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις προβλέπεται η συγκρότηση δύο ΣΥΠΟΘΑ (Α & Β) σε κάθε περιφερειακή ενότητα σε καθένα από τα οποία συμμετέχουν δύο μέλη που υποδεικνύονται από το ΤΕΕ με τους αναπληρωτές τους, με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη – πολεοδόμου μηχανικού. Η θητεία των μελών είναι διετής.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, πρέπει να κατατεθούν από τα ενδιαφερόμενα μέλη μας έως 31-1-2020 στα γραφεία του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Μπουσίου & Εστίας 3, 2461028030) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tee_koz@tee.gr δηλώνοντας συγχρόνως:
 την Περιφερειακή Ενότητα που επιθυμούν να συμμετέχουν
 το συμβούλιο ή τα συμβούλια (ΣΥΠΟΘΑ Α ή/και ΣΥΠΟΘΑ Β) για τα οποία ενδιαφέρονται
 την δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας
 το πλήρες ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό τους, την ειδικότητά τους και τον αριθμό αστυνομικής τους ταυτότητας

Τα μέλη που θα προκύψουν στην κάθε εκπροσώπηση υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν.3213/2003, όπως αυτός ισχύει.
 Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Η θητεία των συμβουλίων είναι διετής και οι αρμοδιότητές τους προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/03-12-19).

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εκπροσώπηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καλούνται τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ αρχιτέκτονες μηχανικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα συμβούλια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ ώστε εξ αυτών να προκύψουν οι εκπροσωπήσεις.

Οι αρχιτέκτονες μηχανικοί εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/31-11-2017):
α) Να έχουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή
β) Να πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
1) οκταετή εμπειρία,
2) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
3) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο,
4) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).

Με συναδελφική εκτίμηση,

Τα μέλη της
ΝΕ Γρεβενών
ΤΕΕ-ΤΔΜ