Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Χαρακτηρισμός περιόδου αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2020 και καθορισμός χρήσης χώρων για την περίοδο αυτή
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Ελένη Μωϋσιάδου του Χρήστου)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Στήριξη των 59 ωφελούμενων -Κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων, στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης: “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) Δήμου και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – εποπτευόμενους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στον Δήμο Γρεβενών.
Θέμα 4ο Αντικατάσταση των εκπροσώπων του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών” (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους)
Θέμα 5ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς ‘Εργου Γρεβενών” (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) και ορισμό νέου μέλους
Θέμα 6ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” και αντικατάσταση αυτού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 7ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2019, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα 8ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (Ανάκληση της αριθμ. 458/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)
Θέμα 9ο Πλασματική ματαίωση της αίρεσης (ρήτρας) «περί ανεγέρσεως οικίας επί των οικοπέδων εντός τριετίας από την υπογραφή του συμβολαίου επί ποινή εκπτώσεως από την κυριότητα αυτών τα οποία και θα περιέλθουν στην κυριότητα της κοινότητας χωρίς αποζημίωση» όσον αφορά τα εκποιημένα το έτος 1977 εβδομήντα (70) οικόπεδα του Οικισμού Κοινότητας Σμίξης Γρεβενών, κατ’ άρθρο 207 ΑΚ, εξικνούμενης χρονικώς από την λήξη του κατά παράταση χρόνου ανεγέρσεως των κατοικιών και μέχρι το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται η αδυναμία εκδόσεως οικοδομικών αδειών»
Θέμα 10ο Παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος (καφενείο – ψησταριά ) στην Κοινότητα Μοναχιτίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Μαρίας Καραγιάννη του Ηλία)
Θέμα 11ο Συμπλήρωση της αριθμ. 467/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των δύο γηπέδων τένις που αποφασίσθηκε με την αριθμ. 275/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αθλητικού Συλλόγου Αντισφαίρισης Γρεβενών)
Θέμα 12ο Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το Δήμο Γρεβενών έτους 2020
Θέμα 13ο Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4412/08-08-2016 για την παραλαβή των προμηθειών με τίτλο: “Υπηρεσίες αποχιονισμού του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019 – 2020” και “Υπηρεσίες αποχιονισμού του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2020 – 2021”
Θέμα 14ο Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου”
Θέμα 16ο Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την έναρξη της διαδικασίας αυτονόμησης με το σύστημα της τηλεθέρμανσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Γρεβενών στην πόλη της Κοζάνης
Θέμα 17ο Έγκριση Προγράμματος Αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2020

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 18ο Υλοτομία του 1/2 έκτασης 56,70 Ha του Δημοτικού Δάσους Ιτέας για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Ιτέας της Κοινότητας Κνίδης για το έτους 2020.

Ειδικά Θέματα
Θέμα 19ο Έγκριση της αριθμ. 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2020
Θέμα 20ο Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Φωτεινής Φωτιάδη του Θεοδώρου, Δικηγόρος Ιωαννίνων για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση και εκδίκαση των υπ’ αριθμ. Καταχ. ΑΚ91/30-11-2018 (ΑΡ. ΠΙΝ 6) και ΑΚ85/15-11-2018 (ΑΡ. ΠΙΝ 7) αιτήσεων ακυρώσεως που ασκήθηκαν από την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στρεφόμενες μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Γρεβενών, με δικάσιμο την 12η/02/2020, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα 21ο Τοποθέτηση αναμνηστικής πλακέτας
Θέμα 22ο Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα