Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η πρόταση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών που δεν έγινε δεκτή. (VIDEO)

Άκυρος ο προϋπολογισμός του 2020;

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Δεκεμβρίου του 2019 για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2020, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημοσθένης Κουπτσίδης πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο να εφαρμοστεί ή εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών, για όλες τις Κοινότητες του Δήμου Γρεβενών προκειμένου να υπάρξει μέριμνα για την πάγια προκαταβολή προς αυτές, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και αναγκαίων καταστάσεων.

Παρά την επισήμανση για τις ενέργειες αυτές, καθώς η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το νόμο (ΦΕΚ 3440/Β’/11.09.2019 ), ο Δήμαρχος δεν έκανε δεκτό το αίτημα αυτό.

Η μη αποδοχή της παραπάνω πρότασης καθώς και η άρνηση για μείωση των δημοτικών τελών που πρότεινε η παράταξη του Δημοσθένη Κουπτσίδη, αλλά και οι ενστάσεις των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οδήγησαν στην  καταψήφιση του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Τελικά ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Δημοτικής αρχής έλαβε 15 ψήφους υπερ από την παράταξη του Δημάρχου και την παράταξη του κ. Παλάσκα και 16 ψήφους κατά, από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Μετά την άρνηση αποδοχής της πρότασης του Επικεφαλή της Μείζονος Αντιπολίτευσης ο Δημοσθένης Κουπτσίδης δήλωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για μη τήρηση της νομιμότητας.

 

Δειτε τι δήλωσε στο greveniotis.gr ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δημοσθένης κουπτσίδης  

 

https://www.youtube.com/embed/5d4carvfz1E&feature=youtu.be

 

ΔΕΙΤΕ την ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ  ‘’ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ’’  

 

Γρεβενά: 30 -12-2019

 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

    ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους  2020  

Με βάση την κείμενη Νομοθεσία στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες (Κοινότητες – άρθρο 44 του Ν. 4555/2018) συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από την υπ΄ αριθμ. 621/29-08-2019 απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό.

Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου.

Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. (παράγραφος 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4483/17)


Περαιτέρω κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/10 εκδόθηκε η απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/Β’/11.09.2019 ) στην οποία ορίζονται τα εξής:


1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:


α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.


β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.


γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.


δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.


ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων.

2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας (άρθρο 82 παρ. 2 περ. ια΄ Ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (άρθρο 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.


3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.


4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:


α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτωση γ΄).


β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτωση δ΄).


γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτωση ε΄).


δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτωση δ΄)».


5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπόλογων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του Βασιλικού Διατάγματος της 17.5 – 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.

Εξάλλου το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 έγγραφο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Δήμους της Χώρας στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ζητώντας την άμεση εφαρμογή των οριζόμενων στην ΚΥΑ: «H σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αποτελεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ υποχρέωση για τους δήμους της χώρας (παρ. 8 του άρθρο 266 του ν. 3852/2010, όπου παρέχεται και η εξουσιοδότηση για την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης): «Στις … κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου».

Ως εκ τούτου, η σύστασή της ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ οργάνου του δήμου, ή το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η μνεία που γίνεται στην παρ. 5 της υπ’ αριθμό 62038/5-9-2019 απόφασης ότι «Κατά τα λοιπά, … εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006 …» σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 173 «Πάγια προκαταβολή» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ότι «Με απόφαση της δημαρχιακής (πλέον οικονομικής) επιτροπής … παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού (παρ. 1)» και «Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής… κατανέμεται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα (και ήδη κοινότητα) με απόφαση της δημαρχιακής (οικονομικής ) επιτροπής (παρ. 4)», προφανώς δεν αποσκοπεί στο να απονείμει στην οικονομική επιτροπή διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του ν. 3852/2010 που ήδη μνημονεύσαμε. Αντίθετα, η απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμοστική των εν λόγω διατάξεων και δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της δημοτικής αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή στις κοινότητες.


Επιπρόσθετα για την Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων, τηρείται η ίδια διαδικασία σύστασης, διαχείρισης, εκκαθάρισης και απόδοσης, με την Πάγια Προκαταβολή των Δήμων. Απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, με περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΑ 8251 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ για την κάθε Κοινότητα.


Οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής εγγράφονται στον κωδικό 8251 (ΚΥΑ 7028/03.02.2004 -ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’). Στον ίδιο κωδικό εγγράφονται και οι πιστώσεις της πάγιας προκαταβολής προς τους προέδρους των κοινοτήτων (απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’).

Επιπρόσθετα απαραίτητη προϋπόθεση πληρωμής κάποιας δαπάνης από την πάγια προκαταβολή είναι η ΥΠΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. (παρ.2 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)

Ο Δήμος Γρεβενών έχει την Δημοτική Κοινότητα η οποία εντάσσεται στις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους και δικαιούται 6.000

Έχει στο σύνολο 61 τοπικές κοινότητες εκ των οποίων 14 με πληθυσμό άνω των 301 κατοίκων που σημαίνει δικαιούνται 2.000€ έκαστη και 47 κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους με δικαίωμα παγίας 1.000€ εκάστη. Σύνολο δικαιουμένων ποσών Πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων Δήμου Γρεβενών 81.000€

Λαμβάνοντας υποψιν τα ανωτέρω και   επιπλέον για την εύρυθμη λειτουργία των κοινοτήτων ζητάμε να προχωρήσετε σε διορθώσεις στον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα στον ΚΑ 8251 που αφορά την Πάγια Προκαταβολή να τροποποιήσετε το ποσό που έχει εγγραφεί (68.000,00€) και να προσθέσετε ονομαστικά ανά Κοινότητα και να εγγράψετε τα ποσά που ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία και αποτελούν για το σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών το ποσό των 81.000€ πέραν του προβλεπόμενου.

Για να είναι ισοσκελισμένος ο Προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να γίνει τροποποίηση ή στο τμήμα των Εσόδων με εγγραφή ή διαμόρφωση αντίστοιχου ποσού ή ανακατανομή από Κ.Α εξόδων (81.000,00€)

Ως Δημοτική Παράταξη έχουμε καθήκον και υποχρέωση να προασπίσουμε τα συμφέροντα των κοινωνιών και ιδιαίτερα των τοπικών, ειδικότερα να προλάβουμε άσχημες και δυσχερείς καταστάσεις κυρίως λόγω εκτάκτων αναγκών που δεν θα καλυφθούν έγκαιρα από τις Κοινότητες του Δήμου Γρεβενών λόγω μη ύπαρξης ψηφισμένης πίστωσης για την Πάγια Προκαταβολή.

Έξαλλου η Πολιτεία με τούς Νόμους που έχει θεσπίσει τελευταία, ουσιαστικά αναβαθμίζει τις κοινότητες ( πενταμελές από τριμελές ), δίνει αρμοδιότητες καθώς ενισχύεται η συνδρομή και συμβολή της στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό των Δήμων.

Η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις και εντολές του Υπουργείου καθιστούν την κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2020    Α Κ Υ Ρ Η.

                                                   Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

                                                             ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ