Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Οι Αντιδήμαρχοι της νέας Δημοτικής Αρχής.

Απόφαση ορισμού των Αντιδημάρχων της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΗ   1136/2019

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2577 / 07-11-11 , τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12665 / 02-09-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης των συμβούλων του συνδυασμού “ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γρεβενών , με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 31/08/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.       τον κ. Κιάκα Ζήση καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Μέριµνα θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (αγροτικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας) 2. Ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων. 3. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. 4. Λειτουργία των δηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 5. Ευθύνη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου. 6. Θέµατα προβολής και έκδοσης πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα. 7. Ευθύνη του τοµέα του τουρισµού µε βάση τον σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση. 8. Ευθύνη για την προετοιµασία τη συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων τουρισµού στις εκθέσεις. 9.Ευθύνη για την προετοιµασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό. 10.Ευθύνη της προβολής του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου. 11.Συνεργασία και τον συντονισµό µε τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς, ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδιώτες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού. 12.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 13.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 14.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 15. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και στις Ορεινές Κοινότητες. 16. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

2.       τον κ. Τσικούρα Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 1. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Οδών. 2. Εποπτεύει και Συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό. 3. Λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών. 4 . Κλάδεµα όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και αποκοµιδή αυτών. 5. Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων. 6.Οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά. 7.Αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. 8.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 9.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 10.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 11.Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρµοδιότητες: 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά. 2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά . 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά . [5] 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Κοσµά. 6. Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά. 10.Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Αγίου Κοσµά.

3.       τον κ. Κατσάλη Αλέξανδρο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Εποπτεία των προβλεπόµενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, ∆ράσεων και προγραµµάτων του ∆ήµου που έχουν ως αρµοδιότητα την κοινωνική µέριµνα και υγεία των δηµοτών 2. Τη συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα του δήµου που ασκούν αρµοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής. 3. Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ’ οίκον µε την αποστολή υπαλλήλου του ∆ήµου, ιδιαίτερα σε δηµότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή µένουν µακριά από την έδρα του ∆ήµου. 4. Μέριµνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δηµόσιους χώρους. 5. Συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ. 6. Την τέλεση πολιτικών γάµων. 7. Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισµού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 8. Μέριµνα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόµιµη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δηµοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δηµοτικών χώρων. 9. Εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων. 10.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 11.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 12.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 13. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 14. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

4.       τον κ. Αδάμο Ματθαίο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Εποπτεία και Έλεγχος των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 2. Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών. 3. Ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Προµηθειών και το σχεδιασµό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών και τη διενέργεια των αντίστοιχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συµβάσεων προµηθειών. 4. Σύνταξη και υπογραφή όλων των µεταβολών του ∆ηµοτολογίου. 5. Έκδοση πράξεων πρόσληψης ή αλλαγής επωνύµου καθώς και πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 6. Τον εξελληνισµό ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή παλιννοστησάντων οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 7. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 8.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 9.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 10. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 11. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

5.       τον κ. Πέτρου Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, αλσών, ποταµών και ρεµάτων. 2. Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. 3. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών. 4. ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων του ∆ήµου και την εναπόθεσή τους στους προβλεπόµενους νόµιµους χώρους.   5.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 6.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 7.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 8.Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Κατά τόπον αρµοδιότητες: 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα . 5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα. 6. Εποπτεία και έλεγχος των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 7. Συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα. 10.Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών και Θ. Ζιάκα.

6.       τον κ. Μπόλη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού , Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Προστασία, προβολή και ανάδειξη των µουσείων, των µνηµείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και τον εν γένει τοπικό πολιτισµό και τα πολιτιστικά αγαθά του ∆ήµου. 2. Ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εισήγηση και τη µέριµνα για τη δηµιουργία µουσείων, µνηµείων, για την επισκευή συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους. 3. Προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 4. Οργάνωση και έλεγχος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συντονισµό εκδηλώσεων ∆ήµου και αρµοδίου ΝΠ καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων ∆ήµου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 5. Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου. 6. Επιχορήγηση ΝΠ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου. 7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών/Ωδείων κλπ. 8. Ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισµό τους για την ονοµασία οδών-πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση. 9. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των δηµοτικών χορωδιών. 10.Εποπτεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του ∆ήµου. 11.Εποπτεία και τον συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών. 12.Μέριµνα και έγκριση µεταφοράς µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης καθώς και των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής. 13.Μέριµνα για ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 14.Μέριµνα θεµάτων που αφορούν τη δια Βίου Μάθηση. 15.Τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία. 16.Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων. 17.Ευθύνη συντήρησης και ανάπτυξης, παρακολούθησης και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 18.Ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων “Άθλησης για όλους” 19.Οργάνωση και έλεγχος και συντονισµός αθλητικών εκδηλώσεων και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα. 20.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 21.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 22.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 23. Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 24. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

7.       τον κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού , Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω   αρμοδιότητες: 1. Οργάνωση υπηρεσιών ∆ήµου και Επιχειρήσεων. 2. ∆ιαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 3. Αναβάθµιση των υπηρεσιών µηχανοργάνωσης του δήµου. 4. Προγραµµατισµός παρεµβάσεων σε προβλήµατα του ∆ήµου. 5. Οργάνωση δικτύου Wi-Fi και σχεδιασµού κάλυψης σήµατος tv στο σύνολο του ∆ήµου και των αντίστοιχων αναµεταδοτών. Και Ευθύνη για τη σύνταξη µελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και άλλους φορείς.6. Συνεργασία µε τους προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων για θέµατα οργάνωσης και σχεδιασµού. 7. Συνεργασία µε Ο.Τ.Α της χώρας για θέµατα σχεδιασµού έργων. 8. Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης. 9. Έκδοση οικοδοµικών αδειών. 10.Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών. 11.Εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων. 12.Σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. 13.Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 14.Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 15.Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 16. Εποπτεία και ευθύνη του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδοµικών µελετών, τοπογραφικών εφαρµογών, οικοδοµικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου- γραµµατείας. 17. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. 18. Προβαίνει στον έλεγχο της λειτουργίας της μαθητικής εστίας του Δήμου Γρεβενών.

Κατά τόπον αρµοδιότητες: 1. Έλεγχο καλής και αποδοτικής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 4. Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 5. Μέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών. 6. Εποπτεία και έλεγχο των προµηθειών της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 7. Συνεργασία µε τους Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 8. Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων ρουτίνας που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 9. Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Γρεβενών. 10.Τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Γρεβενών.

8.       τον κ. Τριγώνη Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Η µελέτη και υλοποίηση έργων και συγκεκριµένα: α. οι αρχιτεκτονικές µελέτες, ο ενεργειακός και βιοκλιµατικός σχεδιασµός, οι µελέτες ανέγερσης δηµοτικών κτηρίων και διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός των τεχνικών υπηρεσιών. β. οι κατασκευές και συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, η ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, η συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. γ. ο κυκλοφοριακός σχεδιασµός, τα θέµατα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιµότητας Αµεα, η οδοποιία και η οδική σήµανση, η φωτεινή σηµατοδότηση, η έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων, ο έλεγχος της κατάστασης των οδών για την επισκευή και τη συντήρησή τους. 2. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της πολιτικής προστασίας. 3. Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, φυσικές καταστροφές κλπ). 4. Εκτελεί αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του. 5. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του. 6. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 7. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού. 8. Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 9. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Πασχαγιαννίδη Αχιλλέα τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αδάμος Ματθαίος και το αντίστροφο. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπόλη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάλης Αλέξανδρος και το αντίστροφο, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριγώνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιάκας Ζήσης και το αντίστροφο, ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσικούρας Νικόλαος και το αντίστροφο

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμο Ματθαίο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

  

         Ο     Δήμαρχος

ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ