Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 1ο Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Θέμα 2ο Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018)», εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών»

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια του έργου: «Διαχείριση Έργου (παραδοτέο D 1.3.2), υποστήριξη στην έρευνα πεδίου και ανάπτυξη σεναρίων αποκομιδής βιοαποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών (παραδοτέο D 3.3.1) και υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσης που αφορά στην αποκομιδή και διαχείριση βιοαποβλήτων καθώς και στην ανάπτυξη του συστήματος οικιακής κομποστοποίησης (παραδοτέο D 5.3.3) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area – LESS WASTE II»

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο, ως επιβράβευση του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Ρύθμιση οφειλών της υπό εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” για οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και ΕΦΚΑ
Θέμα 8ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 9ο Παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των Δημητρίου Τριανταφύλλου και Παναγιώτη Γεωργίου)
Θέμα 10ο Συγκρότηση επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/8-8-2016, για την παραλαβή των υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με τίτλο: α) “Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εξατομικευμένης εφαρμογής γεωπληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δημοτικών ακινήτων του Δήμου Γρεβενών” και β) “Υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών” από 01-07-2019 μέχρι 31-07-2019
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 64/2009)

Ειδικά Θέματα
Θέμα 14ο Έγκριση για την διοργάνωση της εκδήλωσης: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019» (16-22 Σεπτεμβρίου)
Θέμα 15ο Έγκριση δημιουργίας ξεχωριστού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων» (DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUGH MULTIMEDIA TOOLS) με ακρωνύμιο “IT CULTURE” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης