Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε άπορες οικογένειες του Δήμου Γρεβενών

Το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνει ότι και φέτος θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων (Πρόγραμμα Ε.Ε 2013 -Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες (όπως ορίζει την έννοια το πρόγραμμα), ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό η οικογενειακό εισόδημα μέχρι…

και 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν, μέσω των Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν, αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 6 Μαρτίου έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1). Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθ. ταυτότητας, το τηλέφωνο, η διεύθυνση και  ο ΑΦΜ των υποψηφίων.

2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.

3). Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4). Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5). Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6). Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους και το Ε9 για την απόδειξη μη ιδιόκτητης κατοικίας (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση μη υποβολής  εκκαθαριστικού, Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης.

7). Βεβαιώσεις σπουδών (για προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν).

8). Για όσους πάσχουν από βαρύ, δυσίατο, ανίατο νόσημα, έγγραφο από κρατικό φορέα για την πιστοποίησή του.

9). Δικαιούνται υποβολής αίτησης και οι αλλοδαποί από χώρες μέλη της Ε.Ε. που μπορούν να προσκομίσουν  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προαναφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.:24623 53018,24623 50830 και 24623 50862.