Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 09 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Βασιλείου Ζεμπίλη του Νικολάου)
Θέμα 2ο Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2018

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 89.520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β΄ κατανομή έτους 2018)
Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπου και έγκριση μετακίνησης αιρετού στην Αθήνα για συμμετοχή σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεως της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΕ)
Θέμα 7ο Έγκριση ή μη οριστικής απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Συνδένδρου με ιδιόκτητη έκταση της κ. Σοφίας Μηλιώνη του Αθανασίου στην Τ.Κ. Συνδένδρου Δήμου Γρεβενών (Τελική Φάση)
Θέμα 8ο Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2019” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Απριλίου 2018)
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Απριλίου 2018)
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Πλήρης επιστημονική έρευνα και ανάδειξη των μοναδικών απολιθωμάτων της Μηλιάς και των Γρεβενών και μεταφορά τους σε νέο κτίριο στην Μηλιά του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 13ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010, για πλήρη υποκατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού από τον Δήμο Γρεβενών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών»
Θέμα 14ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” συμπεριλαμβανομένων και των υποέργων
Θέμα 15ο Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Άξονας” προτεραιότητας 10 (κωδ. Πρόσκλησης 10. 4c.15.1.2.-3), με τίτλο πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου.
Θέμα 16ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”
Θέμα 17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων”
Θέμα 18ο Επέκταση δικτύων Φ.Ο.Π.
Θέμα 19ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας των συστάδων 5α, 5β και Δ.Τ. 7 των ετών 2018 – 2019 του Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης