Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΚΛΟΓΕΣ στον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Γρεβενών

Την Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, θα πραγματοποιηθούν εκλογές και εγγραφή νέων μελλών για τον Αγροτικό Σύλλογο δήμου Γρεβενών.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
“ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σήμερα την 19-01-2018 στην πόλη των Γρεβενών σωματείο με την ονομασία “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “, μέλη του οποίου δικαιούνται να εγγράφονται όλοι οι ενήλικες επαγγελματίες αγρότες, της περιφέρειας του Δήμου Γρεβενών.
Έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη των Γρεβενών.

Άρθρο 2.

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των αγροτών, καθώς και πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών και η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου, με την συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση καταστρατήγησης αυτών, ταυτόχρονα δε και η κατασκευή και συντήρηση έργων, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την ζωή των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 3.
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι επαγγελματίες ενήλικοι αγρότες της περιφέρειας του Δήμου Γρεβενών.
Το μέλος εγγράφεται με αίτησή του, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, καταβάλει το αντίτιμο εγγραφής και αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού.

Άρθρο 4.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις τους. Να εκφράζουν την άποψη τους με οποιαδήποτε πρόταση κρίνουν ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.
2. Έχουν υποχρέωση να συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και να μην αντιστρατεύονται ενεργητικά τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου. Να καταβάλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη του Συλλόγου που έχουν καταβάλλει τις εισφορές. Όταν στο Καταστατικό γίνεται αναφορά στα μέλη του Συλλόγου πρόκειται πάντοτε για τα ταμειακά εντάξει.

Άρθρο 5.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η αποχώρηση κάθε μέλους του συλλόγου είναι ελεύθερη και γίνεται με έγγραφη δήλωση περί αποχώρησής του από τον σύλλογο με την υποχρέωση να έχει εξοφλήσει μέχρι την ημέρα εκείνη τις τυχόν καθυστερημένες τακτικές ή έκτακτες εισφορές προς τον σύλλογο.
Το μέλος διαγράφεται :
Αν κάποια δραστηριότητα του αντιστρατεύεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου και αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου.
Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/20 των μελών του Συλλόγου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Η πρόταση κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα συζητηθεί. Το μέλος αυτό έχει το δικαίωμα να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Αν δεν απολογηθεί, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 6.
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του συλλόγου είναι:
1. Οι εισφορές εγγραφής των μελών, που ορίζεται καταρχήν (η εισφορά εγγραφής) στο ποσόν των 20 €. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναλόγως με απόφαση του Δ.Σ.
2. Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται στο ποσόν των 60 € ανά μέλος, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις, λαχειοφόρους αγορές, δωρεές, οι τόκοι του κεφαλαίου, οι πρόσοδοι από τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο ή δωρεά, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των φίλων του συλλόγου, οι ενισχύσεις και χορηγίες από τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, καθώς, επίσης οι χορηγίες των Ευεργετών και Χορηγών του συλλόγου.

Η διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7.
ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ο σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
1. Μητρώο των μελών.
2. Βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
3. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στα οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές αρμοδίως υπογεγραμμένα.

Η διαχειριστική περίοδος της Διοίκησης του συλλόγου αρχίζει από την ανάληψη των καθηκόντων της και λήγει με την πάροδο της θητείας της.
Για την παραπάνω διαχειριστική περίοδο αποδίδεται και ο απολογισμός στην ετήσια τακτική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 8.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του συλλόγου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση των μελών,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.
Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων.

Άρθρο 9.
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Ειδικότερα:
1. Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
2. Εκλέγει κάθε δύο έτη το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού ως και την ελεγκτική επιτροπή, ενώ για την ανάκληση αυτών ακολουθείται ειδική διαδικασία.
3. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εγκρίνει ή τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό, και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Αποφασίζει για τη διαγραφή και την επανεγγραφή μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ.
7. Αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου.
8. Για τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων (πλην της απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου, όπου προβλέπεται παρακάτω) απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών σε ποσοστό 50% + 1, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και της ανάκλησης οργάνου, για τις οποίες ισχύει η πλειοψηφία 3/4 των παρόντων, εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του συλλόγου. Ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση θεωρούνται τα μέλη τα οποία πριν την έναρξη των εργασιών αυτής, είναι ήδη εγγεγραμμένα και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.

Άρθρο 10.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται στην ετήσια τακτική και τις έκτακτες.
Ι. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μια φορά το χρόνο. Η ετήσια τακτική Γ.Σ. και μόνο αυτή :
α) κρίνει τον απολογισμό των απερχόμενων οργάνων του Συλλόγου,
β) δίνει γενικές κατευθύνσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου,
γ) εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή και
δ) διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΙΙ. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου:
α) με απόφαση του Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία,
β) με έγγραφη αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, με θέματα της αρμοδιότητάς της,
γ) με υπογραφές του 20% των μελών.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αυστηρώς εκείνα που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ., ή στην αίτηση που προκάλεσε τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. Στις έκτακτες Γ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία των τακτικών.

Άρθρο 11.
Α. Η ανακοίνωση για τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Η ανακοίνωση καθορίζει τον χώρο, τον τόπο, το χρόνο και τα προτεινόμενα θέματα συζήτησης. Η ανακοίνωση θα αποστέλλεται στα μέλη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., ή θα τοιχοκολλάται η ανακοίνωση στο κτίριο του Δήμου Γρεβενών, τηρουμένης της παραπάνω προθεσμίας.
Β. Η πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. εκδίδεται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Στην πρόσκληση σύγκλησης αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και ο λόγος σύγκλησης με τα θέματα της Γ.Σ. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται στα μέλη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης Γ.Σ..
Στην ειδική περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί σαν σώμα, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σ’ αυτήν. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε η Ελεγκτική επιτροπή, ή τουλάχιστον δέκα (10) μέλη του Συλλόγου, έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.

Άρθρο 12.
Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν το 1/2 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα μετά επτά (7) ημέρες, αν πρόκειται για τακτική, ή μετά 2 (δύο) ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη, οπότε θεωρείται οπωσδήποτε (ότι βρίσκεται) σε απαρτία με την έλευση του 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία αποφασίζει για τα θέματα το Δ.Σ.

Άρθρο 13.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται κατά την έναρξή της με ανάταση χειρών και με σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται αντιπρόεδρος και γραμματέας – πρακτικογράφος.
Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. γίνονται με ανάταση χειρών. Στα προσωπικά θέματα εκτός της μομφής, η ψηφοφορία είναι μυστική.

Άρθρο 14.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα μέλη του Συλλόγου και η διάρκεια της θητείας του είναι τέσσερα (4) έτη. Εκτός από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 15.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται από Τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ.. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στη συνέχεια εκλέγουν τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα – Πρακτικογράφο. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.