Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Δευτέρα 4 Δεκ.2017)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 04 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 1ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) και του Δήμου Γρεβενών με αντικείμενο: “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση του 33ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Καθορισμός του Δικαιώματος Ενταφιασμού για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Καθορισμός του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (Δ.Φ.) για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Συμπλήρωση και μερική τροποποίηση της αριθμ. 384/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών αναφορικά με α) αίτημα της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά με την μίσθωση δημοτικής έκτασης 500τ.μ. στην περιοχή εντός οικισμού Ποντινής του Δήμου Γρεβενών και β) σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας και αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης
Θέμα 9ο Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Σπηλαίου (αίτημα Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)
Θέμα 10ο Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση των διαφορών επί της 68/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας Αφοί Δανίτσα Ο.Ε. κατά του Δήμου Γρεβενών ποσού ύψους 31.903,90 € για εκτέλεση έργων στον πρώην Δήμο Γόργιανης”
Θέμα 11ο Έγκριση της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τον Δήμο Γρεβενών και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Υγειονομική έκθεση Ιαματικού Φυσικού Πόρου Πηγών Κιβωτού”
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Αφοί Καρατάση Ο.Ε.)
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ)
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Κλωνάρας Παναγιώτης)
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Παπακώστας Φ. Νικόλαος)
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Μπασαγιάννης Ο.Ε.)
Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου (Μαθητική Εστία)” (ανάδοχος Πίττας Αθανάσιος)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα 19ο Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Περιβαλλοντική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”
Θέμα 20ο Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”
Θέμα 21ο Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Γεωλογική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”
Θέμα 22ο Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Χωροταξική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”
Θέμα 23ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)” (Α.Μ. 20/2016)
Θέμα 24ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών δημοτικής ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 58/2009)
Θέμα 25ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 117/2008)
Θέμα 26ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων Τ.Δ. Μηλιάς” (Α.Μ. 02/2009)
Θέμα 27ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 129/2009)
Θέμα 28ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση χλοοτάπητα Γηπέδων”
Θέμα 29ο Επεκτάσεις Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού

Ειδικά Θέματα
Θέμα 30ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την 3η τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης