Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκλογή Συλλογικών Οργάνων Δήμου Δεσκάτης

Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

 

Τα νέα του συλλογικά όργανα εξέλεξε ο Δήμος Δεσκάτης στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 6-1-2013 στο δημοτικό κατάστημα.

 

Αναλυτικότερα, έπειτα από μυστική ψηφοφορία,

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο κ. Μίγκος Νικόλαος του Πολυνίκη, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας ο κ. Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος του Ηλία και Γραμματέας ο κ. Κορδίλας Δημήτριος του Κων/νου από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας.

 

«θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την τιμή που μου έκανε, να με προτείνει για την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου, που με εξέλεξε στη θέση αυτή. Η τιμή είναι πολύ μεγάλη όπως και η ευθύνη. Από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να έχουμε μια καλή συνεργασία με γνώμονα το καλό του τόπου μας», δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικος Π. Μίγκος.

 

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μίγκος Νικόλαος του Πολυνίκη

 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου   
Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος του Ηλία

 

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

  Κορδίλας Δημήτριος του Κων/νου

 

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ανέδειξε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής.

 

Τακτικά Μέλη: Ζαγκανίκας Ιωάννης, Καψάλης Τηλέμαχος, Παπαντώνης Γεώργιος και Τζιαφέτας Νικόλαος από την πλειοψηφία και Καραστέργιος Δημήτριος και Μπγιάλας Χρήστος από την μειοψηφία.

Αναπληρωματικά Μέλη: Γαλάνης Ιωάννης, Ντίνας Νικόλαος και Χάιτας Θεοχάρης από την πλειοψηφία και Ζαγκανίκας Νικόλαος και Τζιώλα Μαρία από την μειοψηφία.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμαρχος κ. Νίκος Μίγκος.

 

 

 

Ορισμός Αντιδημάρχων

 

Ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους και όρισε τις αρμοδιότητες.

 

0 Δήμαρχος Δεσκάτης

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.         Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

 1. 2.         Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.

 

 1. 3.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Δεσκάτης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

 

 1. 4.    Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/1012 και αφορά στην αντιμισθία των αντιδημάρχων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δεσκάτης, με θητεία από 2-1-2013 μέχρι 31-08-2014 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζαγκανίκα Ιωάννη και του μεταβιβάζει

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης
 • Εποπτεία Λαϊκών αγορών

 

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Δεσκάτης:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

γ) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαντώνη Γεώργιο και του μεταβιβάζει

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία  Πολιτικής προστασίας
 • Εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
 • Εποπτεία σφαγείων

 

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Δεσκάτης

α) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαλάνη Ιωάννη και του μεταβιβάζει

 

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εποπτεία χώρων άθλησης
 • Εποπτεία  τουριστικής προβολής και ανάπτυξης

 

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Χασίων

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντίνα Νικόλαο και του μεταβιβάζει

 

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Γεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων και Αγροτικής ανάπτυξης
 • Εποπτεία θεμάτων τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Χασίων

α) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

β) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

γ) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζαγκανίκα Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντώνης Γεώργιος, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντίνας Νικόλαος.

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαγκανίκας Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαντώνη Γεώργιο.

 

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) από1/1/2013:

 

«Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

 

Σύμφωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης αναδεικνύεται ο Ρίβας Ιωάννης του Μιλτιάδη.

 

 

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

 

 

 Ρίβας Ιωάννης του Μιλτιάδη

 

 

Στις καινούργιες διατάξεις δεν γίνεται καμία αναφορά στον αντιπρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, ο οποίος εκλέγονταν μαζί με τον πρόεδρο.

 

Ο Δήμαρχος κ. Νίκος Μίγκος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους νεοεκλεγέντες, και τους κάλεσε να εργαστούν όλοι μαζί ενωμένοι για το καλό των δημοτών.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ