Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Δευτέρα 21/11)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 24η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που  θα  γίνει  στις 21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

           

Θέμα 1ο Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2015.

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  25η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις  21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα     1ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS 5002316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα     2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Πώλησης αγροτικών προϊόντων Οπωροκηπευτικά” (αίτημα Μαρίας Αβραμίδου του Σταύρου)

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     3ο Έγκριση της 36/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας «Γρηγοριάδου Μαγδαληνή & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση θέσης στάθμευσης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    4ο Έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 228/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα     5ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2011
Θέμα     6ο Μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Θέμα     7ο Μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα”
Θέμα     8ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγάρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Κωνσταντίνου Γουλιάνα του Αλεξάνδρου)
Θέμα    9ο Έγκριση προμήθειας ενός (1) οχήματος (μικρού φορτηγού, μικτού βάρους έως 3,5 τόνων με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα) από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας
Θέμα   10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   11ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2017

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας