Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ύποπτες αρμοδιότητες a la carte στους Περιφερειάρχες»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Με διαδικασία fast track η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους αιρετούς Περιφερειάρχες να διαχειρίζονται κονδύλια…

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καλούμε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει ποια είναι η σκοπιμότητα της παραπάνω ενέργειας, μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ ερωτηματικά προκαλεί ποιος θα είναι ο τελικός διατάκτης των έργων αν καταργηθεί η παραπάνω ρύθμιση.

 

Η συγκεκριμένη πράξη είναι εξαιρετικά ύποπτη και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η κυβέρνηση οφείλει να διευκρινίσει τα σκοτεινά σημεία, αλλά και τις προθέσεις της, για τη συγκεκριμένη νομική κίνηση, αφού το ισχύον πλαίσιο και καθεστώς είναι τελείως διαφοροποιημένο.

 

Αναμένουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων, ώστε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας για την διαχείριση των κονδυλίων.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ τους  κ.κ. Υπουργούς

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες κύριου Διατάκτη δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε Περιφερειάρχες με διαδικασίες fasttrack»

 

Στο Πρώτο Άρθρο του σχεδίου νόμου που Κυρώνει την από 18 Δεκεμβρίου 2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξης της Χώρας»  και ειδικότερα στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 αυτής που αφορά σε Ρυθμίσεις θεμάτων για την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  προβλέπονται τα εξής:

Στο άρθρο 159 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: «6. Ο Περιφερειάρχης είναι διατάκτης των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά την έννοια του κύριου διατάκτη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2362/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο Περιφερειάρχης ως κύριος διατάκτης υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του π.δ 113/2010. Τα ετήσια όρια των δαπανών αυτών καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκεντρωμένη διοίκηση και επιμερίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κάθε περιφέρεια που ανήκει στα διοικητικά της όρια.».

Στη δεύτερη παράγραφο του δεύτερου Άρθρου του σχεδίου νόμου  προβλέπετε η κατάργηση της παραπάνω ρύθμισης ως εξής: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, καταργείται

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται  οι Υπουργοί:

 

  1. Ποια η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης που μεταβίβασε στους περιφερειάρχες την αρμοδιότητα του κύριου διατάκτη;
  2. Γιατί καταργείται η δυνατότητα που δίνεται από την ΠΝΠ με το Νομοσχέδιο κύρωσής της;
  3. Ποιους εξυπηρετεί αυτό το βραχύχρονο διάστημα ισχύος της συγκεκριμένης ρύθμισης;  
  4. Εάν καταργηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση ποιος θα είναι ο διατάκτης;
  5. Υπάρχει ισχύον Νομικό πλαίσιο; εάν ναι ποια συμφέροντα εξυπηρετήσατε τροποποιώντας το; Εάν όχι,  ποιος θα αναλάβει χρέη κύριου διατάκτη, με ποιες ασφαλιστικές δικλίδες διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και πότε σκοπεύετε να αναλάβετε την απαιτούμενη νομοθετική πρωτοβουλία;