Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εδώ πραγματοποιείται τεράστιο εθνικό και πολιτικό λάθος

(του ΛευτέρηΤζιόλα)

Στο Σύνταγμα της fYROM στο Προοίμιο, αναφέρεται (παρατίθεται, παρακάτω, στο σύνολό του στα Αγγλικά και ακολουθεί η ελληνική μετάφραση) :

Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom, as well as the creation of their own state, and in particular the traditions of statehood and legality of Krushevo Republic and the historic decisions of the Anti-Fascist Assembly of the People’s Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and the free manifestation of the citizens of the Republic of Macedonia in the the referendum of September 8th 1991, as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent coexistence with the Macedonian people is provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanics and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:
– the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign and independent state, as well as a civil and democratic one;
– the establishment and consolidation of the rule of law as a fundamental system of government;
– the guarantee of human rights, citizens’ freedoms and ethnic equality;
– the provision of peace and a common home for the Macedonian people with nationalities living in the Republic of Macedonia; and on
– the provision of social justice, economic wellbeing and prosperity in the life of the individual and the community,

[ Λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης την ιστορική, πολιτισμική, πνευματική και κρατική κληρονομιά του μακεδονικού λαού και τον αγώνα τους για αιώνες για την εθνική και κοινωνική ελευθερία, καθώς και τη δημιουργία του δικού τους κράτους, και ειδικότερα τις παραδόσεις του κράτους και της νομιμότητας της Δημοκρατίας του Κρούσεβου και των ιστορικών αποφάσεων της Αντιφασιστικής Συνέλευσης της Λαϊκής Απελευθέρωσης της Μακεδονίας, μαζί με τη συνταγματική και νομική συνέχεια του Μακεδονικού κράτους ως κυρίαρχης δημοκρατίας εντός της Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας και την ελεύθερη εκδήλωση των πολιτών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας το δημοψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 1991, καθώς και το ιστορικό γεγονός ότι η Μακεδονία είναι εγκατεστημένη ως εθνικό κράτος του μακεδονικού λαού, όπου παρέχεται πλήρης ισότητα ως πολίτες και μόνιμη συνύπαρξη με τον μακεδονικό λαό για Αλβανούς, Τούρκους, Βλάχους, Ρωμαίους και άλλων εθνικοτήτων που ζουν στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και έχουν ως στόχο:
– την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους, καθώς και ενός πολιτικού και δημοκρατικού κράτους •
– τη θέσπιση και εδραίωση του κράτους δικαίου ως θεμελιώδες σύστημα διακυβέρνησης •
– την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών των πολιτών και της εθνοτικής ισότητας •
– την παροχή ειρήνης και την κοινή κατοικία του μακεδονικού λαού με εθνικότητες που ζουν στη Δημοκρατία της Μακεδονίας • και
– την παροχή κοινωνικής δικαιοσύνης, οικονομικής ευημερίας και ευημερίας στη ζωή του ατόμου και της κοινότητας ].
……………………………………………………………………….
Είναι προφανές, πιστεύω, για τον κάθε καλόπιστο, για τον κοινό νου, ότι λύση με αυτό το Σύνταγμα ΔΕΝ μπορεί να υπάρξει, ούτε καν να αναζητηθεί.
Έχει τεθεί το θέμα αυτό (αλλαγή του Συντάγματος ως πρωταρχική, θεμελιώδης προϋπόθεση) :
Αν ναι, γιατί δεν ανακοινώνεται ;
Αν όχι, γιατί δεν έχει τεθεί ;
Η επιδίωξη συμφωνίας, όπως έχουμε ξαναγράψει, είναι πατροναρισμένη, αλλά εδώ πραγματοποιείται τεράστιο εθνικό και πολιτικό λάθος, που θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για την Πατρίδα !
[ Αλήθεια, γνωρίζει η Αθήνα, ”οι ιστορικές αποφάσεις της Αντιφασιστικής Συνέλευσης της Λαϊκής Απελευθέρωσης της Μακεδονίας”, που κατέχουν εμβληματική, ιδρυτική θέση στο Σύνταγμα της χώρας αυτής, ΤΙ λένε, ΠΟΙΟ είναι το περιεχόμενο τους, δηλαδή, οι εθνικοί συνταγματικοί σκοποί για τη Μακεδονία στο σύνολο της ;
Αν γνωρίζει, για τί διαπραγματεύεται ;
Γιατί δεν έχει θέσει παντού, σ΄όλα τα Διεθνή, Συμμαχικά, Ευρωπαϊκά όργανα ως πρώτο θέμα αυτό ακριβώς ; ].