Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΝΑNΤΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, µε πρωτοβουλία του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων ή εκπροσώπων των Επιµελητηρίων Μακεδονίας και Θράκης στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. για να συζητηθούν τα θέµατα που απασχολούν τον επιχειρηµατικό κόσµο γενικά και να εντοπιστούν τα ειδικότερα προβλήµατα της συγκεκριµένης περιοχής….

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι Επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες ουσιαστικά στηρίζουν την οικονοµία της χώρας µας και όπως πολύ εύστοχα έχει ειπωθεί, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της.

Σήµερα, είναι επιτακτική η ανάγκη για άµεσες παρεµβάσεις και ρυθµίσεις για να σταµατήσει ο καταιγισµός από λουκέτα που έχει πλήξει και συνεχίζει να πλήττει την αγορά.

Τα όσα αναφέρονται παρακάτω έχουν στόχο να βοηθήσουν για να γίνει αντιληπτό το εύρος των προβληµάτων των επαγγελµατιών ώστε οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας µας να µπορέσουν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην

επίλυσή τους.

Η µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, έχει άµεσο αντίκτυπο στον τζίρο των επιχειρήσεων.

Μόνο η θρυλούµενη ανάπτυξη, που δυστυχώς δεν έρχεται και η ισχυρή επιχειρηµατικότητα θα φέρουν κέρδη, νέες θέσεις απασχόλησης, νέο εισόδηµα για κατανάλωση. Η ενίσχυση της κατανάλωσης µέσω και των δηµόσιων

επενδύσεων είναι το µοναδικό φάρµακο για να ξεπεραστεί η κρίση.

Μελέτες εκτιµούν το κόστος της γραφειοκρατίας στο 30% του ΑΕΠ. Αν όλο αυτό το χρήµα ήταν στη διάθεση των επιχειρήσεων και πιο ανταγωνιστικές θα ήταν και δεν θα χρειαζόντουσαν περικοπές στους µισθούς και ενδεχοµένως θα έδιναν και αυξήσεις στο προσωπικό τους.

Τα θεσµικά µέτρα πάταξης του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της επιχειρηµατικότητας δεν έχουν κόστος για τον προϋπολογισµό, αλλά αντίθετα παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για την πραγµατική οικονοµία.

Η οικονοµική κρίση µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε τόνωση και ενέργεια στην πραγµατική οικονοµία. Ένα ευρύτατο πρόγραµµα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, η εξειδίκευση της παραγωγικής βάσης, η τόνωση της βιοτεχνίας και βιοµηχανίας που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας, ο τουρισµός και το θεσµικό πλαίσιο που τον αφορά σε συνδυασµό µε την προβολή στο εξωτερικό και τέλος η χρηµατοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων είναι τοµείς που πρέπει να ενισχυθούν για να αποδώσουν τα µέγιστα.

Φορολογικά Μέτρα2

Η αδυναµία, των µηχανισµών της εφορίας και των ασφαλιστικών ταµείων να ελέγξουν τους υπόχρεους, είναι άδικο να µετατρέπεται σε φοροµπηχτικά µέτρα που επιδεινώνουν την κατάσταση και έχουν δηµιουργήσει αισθήµατα ανασφάλειας και κατήφειας, που κάθε άλλο παρά βοηθούν στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

H ισοπεδωτική λογική στη φορολογική αντιµετώπιση των πολιτών και στην επιβολή προστίµων από τα ασφαλιστικά ταµεία δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο κράτος. Την ανεπάρκεια των ελεγκτικών µηχανισµών να κάνουν ελέγχους στις επιχειρήσεις που παρανοµούν, δεν είναι δυνατόν να την πληρώνει αδιακρίτως το σύνολο των επαγγελµατιών. Η πλειονότητα των επαγγελµατιών αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης και δεν µπορεί να επωµίζεται το βάρος των λίγων ασυνείδητων.

Στην κατεύθυνση αυτή, διατυπώνουµε παρακάτω τις προτάσεις µας που θεωρούµε ότι θα φέρουν δικαιοσύνη και ισορροπία δηµιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη.

1. Νοµοθέτηση του ορισµού της υπερχρεωµένης µικροµεσαίας επιχείρησης και διακανονισµός όλων των εκκρεµών φορολογικών, τραπεζικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών της οφειλών. Όριο 1/1/2009 µέχρι σήµερα.

2. Μείωση του Φ.Π.Α. από 23 % σε 18 %.

3. Ενιαίος συντελεστής φορολογίας 15% για όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά & νοµικά πρόσωπα).

4. Κατάργηση του µέτρου της φορολόγησης των Ελεύθερων Επαγγελµατιών, των ΟΕ και ΕΕ από το πρώτο ευρώ.

5. Κατάργηση του µέτρου της προκαταβολής φόρου της τάξεως του 55% για ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες. (φυσικά και νοµικά πρόσωπα).

6. Μείωση των νέων προστίµων, που επιβάλλονται για καθυστέρηση στις υποβολές δηλώσεων και που ανέρχονται σε 250€ για βιβλίο Β κατηγορίας και 500€ για βιβλία Γ κατηγορίας.

7. Κατάργηση του ισόποσου προστίµου επί του φόρου, που επιβάλλεται εφ’ άπαξ για την καθυστέρηση δήλωσης παρακρατούµενων φόρων. (ΦΜΥ, φόροι µερισµάτων κλπ)

8. Κατάργηση του πόθεν έσχες για τις αυξήσεις κεφαλαίου συµµετοχής στις Εταιρείες καθώς και στις χρηµατικές τους διευκολύνσεις, δυσχεραίνει τις συναλλαγές.

9. Κατάργηση της εξοντωτικής ποινικής δίωξης για τη µη καταβολή οφειλών για ποσό πάνω από 3.000€.

10. Κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για ποσό πλέον των 73.000€, που προκάλεσε στην αγορά κλίµα εκφοβισµού και αβεβαιότητας.

11. Ο Εξορθολογισµός των κυρώσεων (πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) και η ισχύς αυτών και επί των εκκρεµών υποθέσεων στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.

12. Η άµεση τροποποίηση των διατάξεων για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της ∆ιοίκησης και η αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης για µικροµεσαίους µικροοφειλέτες του3

∆ηµοσίου. Αναστολή εφαρµογής για όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων και για όσες εκκρεµούν.

13. ∆ιαχωρισµός των επαγγελµατιών που υποβάλλουν αληθείς δηλώσεις και δε µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για αντικειµενικούς λόγους από αυτούς που συστηµατικά φοροδιαφεύγουν µε αναληθείς και

πλασµατικές δηλώσεις. Να ισχύσει ο διαχωρισµός για επιχειρήσεις που ήταν συνεπείς (πλήρωναν ή τηρούσαν τις ρυθµίσεις τους σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταµεία) µέχρι 31-12-2008 σύµφωνα µε την νοµοθέτηση του όρου

«επιχείρηση εντός κρίσης».

14. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. αυστηρά εντός 30 ηµέρων και συµψηφισµός µε οφειλές του δικαιούχου προς το δηµόσιο.

15. Το µέτρο του συµψηφισµού των χρεών θα πρέπει να ισχύει για κάθε υποχρέωση πολίτη προς το κράτος και αντίθετα.

16. Να αυξηθεί το όριο εξόφλησης των συναλλαγών µε τραπεζικό µέσο από 500€ σε 3.000€.

17. Να δοθεί η δυνατότητα συµψηφισµού των οφειλών µεταξύ πελατών και προµηθευτών και αντίθετα.

18. Κατάργηση της υποβολής καταστάσεων πελατών-προµηθευτών ανά τρίµηνο για το 2014 και κάθε µήνα από 1/1/2015 και αντικατάσταση µε µία ετήσια υποβολή αυτών.

19. Αύξηση των δόσεων ρύθµισης των χρεών προς το δηµόσιο από 12 σε τουλάχιστον 120 για να µπορούν να είναι βιώσιµες και οι επαγγελµατίες να µπορούν να ανταποκριθούν. Να µην υπάρχει απώλεια της ρύθµισης αν ο

οφειλέτης καθυστερήσει την δόση και για τουλάχιστον 2 δόσεις.

20. Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής- τήρησης ΦΠΑ για επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα µικρότερη από 50.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως κωδικού δραστηριότητας.

21. Απόδοση του ΦΠΑ µόνο για τα εξοφληµένα τιµολόγια και όχι γι αυτά µε πίστωση.

22. Παροχή φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας µέσω TAXIS, σε όλους όσους ενταχθούν σε ρύθµιση χωρίς την υποχρέωση λήψης αυτής από τις εφορίες.

23. Επανέλεγχος όλων των εκκρεµών υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών.

24. Άµεση κατάργηση του φόρου υπεραξίας των ακινήτων καθώς οι ισχύουσες αντικειµενικές υπερβαίνουν κατά 40-50% τις εµπορικές αξίες.

25. Κατάργηση πόθεν έσχες και ΦΠΑ πρώτης κατοικίας πρώτης κατοικίας

26. ∆ηµιουργία συνθηκών για την επανεκκίνηση του κλάδου της οικοδοµής ο οποίος έχει σηµαντικότατη συνεισφορά στην Εθνική οικονοµία.

27. Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τη µικρότερη επιβάρυνση των ακινήτων4 Ασφαλιστικά Μέτρα ΟΑΕΕ

1. Πάγωµα (κεφαλαιοποίηση) των µέχρι σήµερα ασφαλιστικών οφειλών, µε επιλογή από τον ασφαλισµένο είτε 1) µε εξαγορά αυτών µε ασφαλιστικό χρόνο, είτε 2) µε παρακράτηση σε ποσοστό 30% επί της σύνταξης, είτε 3) µε

καταβολή σε δόσεις (120 τουλάχιστον).

2. Αφαίρεση από το ποσό της οφειλής του ασφαλισµένου αυτό που αντιστοιχεί στην υγεία καθώς και η προσαυξήσεις επί αυτού, διότι ο ΟΑΕΕ δεν του την παρείχε.

3. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλίµακας διότι δεν επιβαρύνεται το ταµείο και ενεργοποιούνται αδρανείς οφειλέτες.

4. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και πάγωµα κατασχέσεων τουλάχιστον για όσους ασφαλισµένους έχουν οφειλές από το 2009 και µετά όριο, έναρξης κρίσης.

5. Η αποποινικοποίηση των οφειλετών και αποδοχή από τον Οργανισµό και την ηγεσία του Υπουργείου των γνωµοδοτήσεων Μανιτάκη και Ζηκογιάννη (επισυνάπτονται) µε ταυτόχρονη τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας.

6. Μείωση των εισφορών αντίστοιχα µε την ήδη µείωση των συντάξεων.

7. Για την απονοµή σύνταξης σε οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε., ελεύθερο επαγγελµατία, το ποσό που µπορεί να ρυθµιστεί, από 20.000€ που είναι σήµερα να ανέλθει στις 40.000€.

8. Θεώρηση του βιβλιαρίου Υγείας ασφαλισµένους για όλους τους ασφαλισµένους που δε µπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους ακόµη και µετά την ανακοίνωση της προηγούµενης πρότασης-ρύθµισης, µε εισοδηµατικό όριο τα 20.000€. προκειµένου αυτός και η οικογένειά του να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

9. Παροχή της δυνατότητας, στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν καλύπτεται ιατροφαρµακευτικά, να καταβάλλει τις εισφορές µόνο για τον κλάδο υγείας και να µη χάνει το δικαίωµά του αυτό.

10. Σε καµία περίπτωση η καταβολή των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών του Επαγγελµατία δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του ετήσιου εισοδήµατος του. (Σύνδεση της καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς µε το ελάχιστο εγγυηµένο

εισόδηµα διαβίωσης ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας. –(Το Υπουργείο µελετά το θέµα για τις ρυθµίσεις στις Τράπεζες.-)

11. Υποχρέωση του ΟΑΕΕ να λαµβάνει τα στοιχεία εισοδήµατος των ασφαλισµένων κάθε χρόνο.

12. Άρση όλων των κατασχέσεων για οφειλές στον ΟΑΕΕ διότι αφορούν αυτοαπασχόληση και όχι παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων.

13. Μετατροπή του ΟΑΕΕ στο κεφαλαιουχικό σύστηµα. ΙΚΑ5

1. Να αυξηθούν οι δόσεις ρύθµισης των χρεών προς το ΙΚΑ τουλάχιστον σε 120.

2. Να µειωθούν οι προσαυξήσεις για την καθυστέρηση της πληρωµής των ενσήµων. ∆άνεια

1. Εξειδίκευση και αποσαφήνιση της οδηγίας της Τραπέζης της Ελλάδας για αντιµετώπιση των οφειλών στις Τράπεζες (ΦΕΚ 1582/16-6-2014)

2. Μαζί µε τον θεσµοθετηµένο πλέον όρο του συνεργάσιµου δανειολήπτη, να θεσµοθετηθεί και ο όρος της επιχείρησης εντός κρίσης (όριο έναρξης 1/1/2009).

3. Μέχρι την εφαρµογή της οδηγίας (1582/16-6-2014) που έχει έναρξη εφαρµογής 31/12/2014 να σταµατήσει κάθε επιθετική ενέργεια των Τραπεζών εναντίον των δανειοληπτών.

4. Οι υποθέσεις για τις οποίες εκκρεµούν δικαστικές αποφάσεις κατασχέσεων κλπ να ενταχθούν στην διαδικασία που προβλέπει το ΦΕΚ 1582.

5. Ο καθορισµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος διαβίωσης του δανειολήπτη και της οικογένειας του.

6. Για όσους αποδεδειγµένα υπάρχει πρόβληµα αποπληρωµής της οφειλής να γίνεται αποµείωση του δανείου σε τόκους, υπερηµερίες και ανατοκισµούς και πιθανόν στο κεφάλαιο.

7. Για όσους δανειολήπτες ενώ είναι συνεργάσιµοι δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση τους για αντιµετώπιση των οφειλών µε υπαιτιότητα τραπέζης, όσον αφορά την άρνηση της για εφαρµογή των εργαλείων που προβλέπονται στο ΦΕΚ, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στην δικαιοσύνη.

8. Επανέλεγχος των οφειλών των επιχειρήσεων στις Τράπεζες, ώστε να ερευνηθούν πιθανόν υπέρµετρες χρεώσεις ή παραβιάσεις σχετικά µε τις υπερηµερίες. ∆ιοικητικά µέτρα

1. Θέσπιση χρονικών ορίων για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι να αξιολογούνται και να ελέγχονται για την ταχύτητα µε την οποία εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις.

2. Λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να διεκπεραιώνεται εντός µιας εβδοµάδος η διαδικασία για τη δηµιουργία και λειτουργία µιας επιχείρησης. Ο επιχειρηµατίας να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση όλων των νόµιµων διαδικασιών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τότε να αφαιρείται, οριστικά, η άδεια. Εξάλλου αυτό το µέτρο το έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό ο κος Πρωθυπουργός.

3. Πλήρη και αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας για την πάταξη του παραεµπορίου που στερεί από το νόµιµο εµπόριο έσοδα 11 δις. ευρώ σε ετήσια βάση. ( στοιχεία ΙΟΒΕ ) 6

4. Για την περίπτωση του παραεµπορίου ειδικά στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, να συσταθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες Αστυνοµία, Τελωνεία και Σ∆ΟΕ, Οµάδες ∆ίωξης του Παραεµπορίου που θα ελέγχουν την

διακίνηση και την διάθεση των παράνοµων προϊόντων. ΕΣΠΑ 4ης προγραµµατικής περιόδου και Επιχειρήσεις

1. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αξιοποίηση, από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου (2014 – 2020) είναι µια µεγάλη

πρόκληση.

2. Απαιτείται η συνεργασία πριν την προκήρυξη των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων µε τους Θεσµικούς φορείς της πολιτείας που είναι τα Επιµελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, για τον καθορισµό ουσιαστικών χαρακτηριστικών όπως είναι οι προϋποθέσεις συµµετοχής, οι επιλέξιµες δαπάνες και οι επιλέξιµες κατηγορίες επαγγελµάτων.

 

Μακεδονία – Θράκη

Η περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης διαθέτει σηµαντική παραγωγική βάση στον αγροτικό τοµέα και σε κλάδους µεταποίησης σηµειώνοντας υψηλά ποσοστά παραγωγής και εξαγωγών σε σχέση µε άλλες περιφέρειες της Ελλάδος και σε συνδυασµό µε τον τουρισµό, γενικό ή θεµατικό, µπορεί να αποτελέσει την ατµοµηχανή που θα σηκώσει την Ελληνική Οικονοµία.

Τα ουσιώδη και διαρθρωτικά προβλήµατα όµως που σαφώς υπάρχουν δυσκολεύουν την ανάπτυξη και καθυστερούν την ανάδειξη λύσεων. Πρέπει όµως, πρώτιστα να καταγραφούν για να προκύψουν µετά από µελέτη ρεαλιστικές και εφαρµόσιµες λύσεις, που µε την άσκηση ανάλογης πολιτικής θα µας δώσουν τα αναµενόµενα

αποτελέσµατα.

1. Η αγροτική παραγωγή εφόσον εξειδικευτεί µπορεί να αποτελέσει µια από τις κυριότερες πηγές πλούτου και εξαγωγών. Η πολιτεία οφείλει να δώσει τα κίνητρα εκείνα και τα εφόδια για να ξαναγυρίσει ο κόσµος στον τόπο του και

να ανακινηθεί η αγροτική οικονοµία.

2. Στο πλαίσιο αυτό οι Βιοµηχανίες Ζάχαρης που είναι εγκατεστηµένες στο Πλατύ, στις Σέρρες, στην Ξάνθη και την Ορεστιάδα, λειτουργούν µε υπέρογκο κόστος και δηµιουργούν παθητικό. Τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να

διατεθούν ως κίνητρο σε για την βελτίωση των αγροτικών προϊόντων που οι βιοµηχανίες επεξεργάζονται να µειωθεί το κόστος παραγωγής και να γίνουν βιώσιµες διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας.

3. Ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται είναι η µετανάστευση των Ελληνικών Επιχειρήσεων κυρίως βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, στις γειτονικές χώρες λογω της χαµηλής φορολόγησης, που είναι 10%. Για να θεραπευθεί η πληγή αυτή θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τις παραµεθόριες περιοχές µε ειδικό ποσοστό Φ.Π.Α., χαµηλό συντελεστή Φορολόγησης, και µείωση των εργοδοτικών εισφορών, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα επαναπατρισµού των επιχειρήσεων που έφυγαν και να ιδρυθούν νέες επιχειρήσεις

4. Είναι απόλυτη ανάγκη να επαναλειτουργήσουν οι υποδοµές µεταφοράς των εµπορευµάτων που διακινούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόβληµα έγινε εντονότερο µε την διακοπή της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης

µε τη ∆υτική Μακεδονία ενώ µε την Θράκη υπάρχει ένα εµπορευµατικό7 δροµολόγιο την εβδοµάδα, από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολή που εξυπηρετεί δήθεν και τις λοιπές πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης και

δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες. Η δυσλειτουργία αυτή σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια του στόλου των οδικών µεταφορών, την απαξίωση του Λιµανιού της Θεσσαλονίκης και την αποµόνωση του Αεροδροµίου έχουν καταστήσει ανενεργά τα δίκτυα διανοµής των Ελληνικών Προϊόντων µε όποιες συνέπειες αυτό σηµαίνει. Σήµερα το κόστος µεταφοράς είναι υψηλό και οι επιβαρύνσεις στα διακινούµενα προϊόντα τα καθιστά µη

ανταγωνιστικά µε αποτέλεσµα να προστίθεται ένα επιπλέον πρόβληµα, εκτός από την οικονοµική κρίση, για να κλείσουν οι επιχειρήσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας. Η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε να είναι ο κύριος κόµβος διακίνησης εµπορευµάτων όχι µόνο στην περιοχή µας αλλά και σ΄ όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη προωθώντας µε χαµηλό κόστος τα προϊόντα µας.

5. Εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις η βιοµηχανία, µπορεί να αποτελέσει πηγή ανάπτυξης και να αναδυθούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα για αυτήν παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και οικονοµική διάρθρωση της

περιοχής και την µείωση της ανεργίας.

6. Η ενέργεια είναι ένας ακόµη τοµέας που µπορεί να προσφέρει πλούτο στη χώρα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, η υψηλή ηλιοφάνεια, οι απέραντες εκτάσεις, η γεωµορφολογία και οι κλιµατικές συνθήκες ενδείκνυνται για την

ανάπτυξη φωτοβολταϊκών η ακόµη και αιολικών πάρκων. Και εδώ όµως το κράτος βρήκε τρόπο να ξεζουµίσει τους επενδυτές µε ανακολουθίες και φοροµπηχτικές µεθόδους, αποθαρρύνοντας κάθε σχετική προσπάθεια. Πρέπει να ύπαρξη αναθεώρηση των πολιτικών αυτών να δηµιουργηθεί θεσµικό πλαίσιο που να εµπνέει εµπιστοσύνη και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, ενθαρρύνοντας τους επενδυτές και αποθαρρύνοντας τους καιροσκόπους.

7. Η καινοτοµία είναι ένας κλάδος που, µε τα τραγικά σφάλµατα του παρελθόντος έχει µείνει τραγικά πίσω. Η ανάπτυξη και πλήρης ανάδειξη του τοµέα αυτού θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήµατα στην περιοχή θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα σταµατήσει τον αναγκαστικό εκπατρισµό των νέων επιστηµόνων.

8. Ο Τουρισµός είναι ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή τη στιγµή εκτός από την Χαλκιδική την Πιερία και κάποιες παραλιακές περιοχές από τον Στρυµωνικό Κόλπο µέχρι τον Έβρο, που έχουν κατά κάποιο τρόπο αξιοποιηθεί

παραµένουν στην αφάνεια περιοχές υψηλού κάλους και ενδιαφέροντος, προστατευµένες περιοχές και αρχαιολογικοί τόποι που έχουν χαρακτηριστεί µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµίας από την Unesco. Αναξιοποίητες ακόµη µένουν και οι πάρα πολλές ιαµατικές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή.

Είναι αναγκαίο να δοθεί και η δυνατότητα έκδοσης VISA και στη Σαµοθράκη προκείµενου να εξυπηρετούνται και οι πολίτες τρίτων χωρών όπως γίνεται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, π.χ. Σάµο Χίο.

Το κύριο ερώτηµα πάντως που πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο για όλα τα παραπάνω, υπάρχει η πολιτική βούληση που θα επιβάλλει τις κατάλληλες αναπτυξιακές στρατηγικές για να οδηγήσουν τη Μακεδονία και τη Θράκη σε τροχιά µελλοντικής ανάπτυξης και θα σταµατήσουν τον κατήφορο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και εδίωξε τις Ελληνικές Βιοτεχνίες και Βιοµηχανίες στους Βόρειους γείτονες µας.

Για την παρακολούθηση των θεµάτων και των προβληµάτων της Μακεδονίας και της Θράκης, ορίστηκε επιτροπή, αποτελούµενη από τους προέδρους του Ε.Ε.Θ. κο8 Μιχάλη Ζορπίδη, του Επιµελητηρίου Κοζάνης κο Κωνσταντίνο Κυριακίδη, του Επιµελητηρίου Πέλλας κο Ιορδάνη Τσώτσο και του Επιµελητηρίου ∆ράµας κο Στέφανο Γεωργιάδη.

Είναι πεποίθηση όλων ότι η δηµιουργία ενός σταθερού και αξιόπιστου οικονοµικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την πάταξη της γραφειοκρατίας και την διαφάνεια, θα αποτελέσουν τις προϋποθέσεις και θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας µας.

Πρέπει επιτέλους να, αποκατασταθεί η αµφίδροµη σχέση εµπιστοσύνης κράτους πολίτη.

 

1. Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε

2. Μιχάλης Ζορπίδης Πρόεδρος Ε.Ε.Θ

3. ∆ηµήτριος Μπακατσέλος Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ

4. Παναγιώτης Παπαδόπουλος Πρόεδρος Β.Ε.Θ

5. Νικόλαος Ράµµος Πρόεδρος Επιµελητηρίου Γρεβενών

6. Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος Επιµελητηρίου ∆ράµας

7. Χριστόδουλος Τοψίδης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Έβρου

8. Νικόλαος Ουσουλτζόγλου Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηµαθία

9. Άγγελος Τσατσούλης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Καβάλας

10. Χαράλαµπος Καραταγλίδης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Καστοριάς

11. Παύλος Τονικίδης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Κιλκίς

12. Κωνσταντίνος Κυριακίδης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Κοζάνης

13. Στυλιανός Μωραΐτης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ξάνθης

14. Ιορδάνης Τσώτσος Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πέλλας

15. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πιερίας

16. Νικόλαος Αγγελίδης Πρόεδρος Εµπορ. & Βιοµηx. Επιµελητηρίου Ροδόπης

17. Αργύρης Αργυρόπουλος Πρόεδρος Επαγγ. & Βιοτεχ. Επιµελητηρίου Ροδόπης

18. Χρήστος Μέγκλας Πρόεδρος Επιµελητηρίου Σερρών

19. Σάββας Σαπαλίδης Πρόεδρος Επιµελητηρίου Φλωρίνης

20. Γεώργιος Γκιλής Πρόεδρος Επιµελητηρίου Χαλκιδικής