Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση Απολογισμού και 27η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Γρεβενών

Προσκλήσεις για την ειδική συνεδρίαση και την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών τη Δευτέρα 30-11-2015

Εειδική συνεδρίαση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 26η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Απολογισμού – Μεταβολής Κεφαλαίου – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

Τακτική συνεδρίαση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων” (έτους 2013)
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)”
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”
Θέμα 7ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015”
Θέμα 8ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή στέγης 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ. Γρεβενών”
Θέμα 9ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου”
Θέμα 10ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα”
Θέμα 11ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων” (έτους 2013)
Θέμα 12ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)”
Θέμα 13ο Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 14ο Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης: “Αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων Τ.Κ.Σαρακήνας”
Θέμα 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας”
Θέμα 16ο Διάλυση σύμβασης του έργου: “Χαλικότρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών”
Θέμα 17ο Χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών Δ.Κ. Περιβολίου” Α.Μ. 47/2013
Θέμα 19ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μηλέας” Α.Μ. 127/2010
Θέμα 20ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)” Α.Μ. 11/2014
Θέμα 21ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων (έτους 2014)” Α.Μ. 9/2014
Θέμα 22ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών βορείου τμήματος” Α.Μ. 12/2014
Θέμα 23ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ανατολικού τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 43/2013
Θέμα 24ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού” Α.Μ. 67/2011
Θέμα 25ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων (έτους 2011)” Α.Μ. 25/2011
Θέμα 26ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011
Θέμα 27ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 28ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ποσού 81.740,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ’ κατανομή έτους 2015)

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 29ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ” και σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας