Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου την Παρασκευή 13-11-2015

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση…

του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εξελίξει έργων του Δήμου Γρεβενών, που είναι ενταγμένα στο Μέτρο 41 του Άξονα 4 “Προσέγγισης Leader” του ΠΑΑ 2007-2013.

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίων”

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα”

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Θέμα 6ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίων”

Θέμα 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή – κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (έτους 2013)”

Θέμα 8ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αντιστήριξη πρανών οδών” (Δ.Ε. Δοτσικού)

Θέμα 9ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δ.Ε. Μεσολουρίου)”

Θέμα 10ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος”

Θέμα 11ο

Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα  12ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “κηπευτικών” στον κ. Παναγιώτη Σειρηνιώτη του Χαραλάμπους κάτοικου Γρεβενών

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα  13ο

Έγκριση του 26ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 262/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 14ο

Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2015 (αριθμ. 263/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 15ο

Έγκριση του 1ου/2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 16ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στο ισόγειο του Δημαρχείου του Δήμου Γρεβενών (αίτηση Ιωάννη Καραγιάννη)

Θέμα 17ο

Ορισμός μελών της επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας αναφορικά με τη δωρεά μνημείου των μαχητών της ΕΛ.ΔΥ.Κ. και καθορισμός του χώρου τοποθέτησης

 

Ειδικά θέματα

Θέμα  18ο

Έγκριση της αριθμ. 58/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Θέμα 19ο

Καθορισμός θέσης στάθμευσης οχημάτων – λεωφορείων για εξυπηρέτηση του Κέντρου Παλαιοντολογίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.

Θέμα 20ο

Μεταφορά ή μη στεγάστρου στάσης του ΚΤΕΛ στην Τ.Κ. Κοκκινιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ευφροσύνης Κοκκίνη)

Θέμα 21ο

Τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2015 απόφασης – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτημα – απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών)

Θέμα 22ο

Τροποποίηση στην κάθετη σήμανση οδών πόλης Γρεβενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας