Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

28/9/15 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση…

του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τ.Κ. Δοτσικού

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”

Θέμα 5ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”

Θέμα 6ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Αβδέλλας”.

Θέμα 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας”

Θέμα 8ο

Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)

 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 9ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Όσπρια – οπωρολαχανικά” στον Τσεπίδη Χαράλαμπο του Βασιλείου

Θέμα 10ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Όσπρια – οπωρολαχανικά” στην Καραμεσίνη Σοφία του Δημητρίου

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο

Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 12ο

Τροποποίηση της σύμβασης δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών για καταβολή του μισθώματος από μηνιαία σε ετήσια βάση και απαλλαγή μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης έναρξης της μίσθωσης (αίτηση Παναγιώτη Βράκα).

Θέμα 13ο

Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος δημοτικού ακινήτου στο υπό επέκταση σχέδιο  πόλης Γρεβενών (αίτηση εταιρείας ¨Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.¨”

Θέμα 14ο

Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 43.800,00 € από ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων (Π.Ο.Ε.) και κατανομή στα ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 15ο

Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών – κολονακίων στον πεζόδρομο της οδού Εργατικής Πρωτομαγιάς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ουρανίας Μπαζούκη)

Θέμα 16ο

Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Γεωργίου Κακαφίκα)

Θέμα 17ο

Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Μαρίας Καραμητσιάνη)

Θέμα 18ο

Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση συλλόγου “ΝΙΚΗΤΕΣ ΖΩΗΣ”)

Θέμα 19ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σχετικά με την  τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2015 

Θέμα 20ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Α.Ε. με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρείας Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.” (CitiesNet) για την εκπροσώπησή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 21ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δήμου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 13-02-2015 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Θέμα 22ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 5-11-2012 αίτηση ακύρωσης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής.

Θέμα 23ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 24-02-2015 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας