Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. Καλεί   μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 15 Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει 21 Ιουλίου ημέρα Τρίτη.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση και τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αποκλειστικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 21-7-2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Ω Ρ Ε Σ

(σε περίπτωση υποβολής με

ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως)

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ.)

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης / Κ1

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

Από

15-7-2015

έως

21-7-2015

Γραφείο 103

(Κεντρικό Πρωτόκολλο του

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)

Από 9:00 έως 15:00

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας.

 

Πληροφορίες στο τηλ. : 2462353131

 

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ