Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή Εξέτασης Οδηγών και Υποψηφίων Οδηγών στην Π.Ε. Γρεβενών

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. πρωτ. 1380/16-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και το υπ’αριθ. 218/3-4-2015 ΦΕΚ συγκροτήθηκε Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή Εξέτασης Οδηγών και Υποψηφίων Οδηγών στην Π.Ε. Γρεβενών. Η σύσταση έγινε κατόπιν υποβολής του υπ’αριθ. 63/11-3-2015 εγγράφου του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών που αφορά στον καθορισμό ιατρών για την ως άνω Επιτροπή.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος γιατρός. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η εξέταση των οδηγών και των υποψηφίων οδηγών που χρήζουν ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, κεφάλαιο Α, παρ. 2.2 του Π.Δ. 51/2012 (ΦΕΚ/101/Α/27-4-2012). Η επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Ειδικότερα, η αρμοδιότητα των Δ.Ι.Ε., ανάγεται στην εξέταση από τα μέλη τους, κατά ειδικότητα:

● Των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών οι οποίοι υπερέβησαν το 65ο έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να τους χορηγηθεί, για πρώτη φορά, άδεια οδήγησης.
● Των υποψηφίων οδηγών που κρίνονται ανίκανοι από την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, εφόσον ζητείται από του ίδιους.

● Των κωφαλάλων.

● Των οδηγών που έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησης, εφόσον η αρχική εξέτασή τους, έγινε από ΔΙΕ, εκτός από τους οδηγούς με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι αντί της ΔΙΕ, μπορούν να αξιολογούνται από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., ή του ισότιμου με τη ΔΙΕ οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.

● Των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών γενικά, καθώς και των οδηγών που παραπέμπονται από την Υπηρεσία για ιατρική εξέταση ή επανεξέταση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 ή βάσει άλλων διατάξεων ή όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών που τελούν σε αναβολή στράτευσης για λόγους υγείας, ή έχουν κριθεί ανίκανοι για στράτευση, ή όταν έχουν απολυθεί με απολυτήριο στρατού με την ένδειξη 12 ή 13, ή 14 ή 15.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κλπ). Κατά την εξέτασή του από τη ΔΙΕ, ο υποψήφιος προσκομίζει πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κλπ), η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικού Ιδρύματος ή Κρατικού Νοσοκομείου ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο.
● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα.

● Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, όπου υποχρεούνται να εξεταστούν κατά περίπτωση από τη ΔΙΕ, βάσει του παρόντος διατάγματος.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ