Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σε τακτική & Ειδική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών τη Δευτέρα

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 39η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:…

 

 

 Ειδικά θέματα

Θέμα 1ο

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

Θέμα 2ο

Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2015 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 3ο

Συμπλήρωση – τροποποίηση της 527/2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον Καθορισμό των τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 και εφεξής.

 

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών”

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 6ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας”  στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.

Θέμα 7ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση

γέφυρας δασυλλίου Νομού Γρεβενών”

Θέμα 8ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Βελτίωση γηπέδου

ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα”

Θέμα 9ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή οδών και

πεζοδρομίων (έτους 2009)”

Θέμα 10ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ.

Κοκκινιάς Πολυδένδρου”

Θέμα 11ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Βελτίωση κοιμητηρίων Δ.Δ.

Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 12ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι –

Δίπορο”

Θέμα 13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:

«Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών Δυτικού τμήματος του Δήμου»

Θέμα 14ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Αποκατάσταση αγροτικής δασικής οδοποιίας ΔΕ Θ. Ζιάκα»

Θέμα 15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών

συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνης, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ.

Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 16ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Σύνδεση δημοτικών κτιρίων»

 

Διεύθυνση Καθαρίότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα 17ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και  της 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για

την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Γρεβενών από

τη ΔΙΑΔΥΜΑ». 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 

 

 

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 καθώς και του Ν. 3463/2006, να προσέλθετε στην 40η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο

Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 2ο

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2015 Δήμου Γρεβενών.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας