Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά το σχολικά έτη 2012-2013 & 2013-2014, και λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υλοποίησή του και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014-2015)…..

 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 15/12/2014 έως 15/5/2015 και περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιολογήσεις:

  1. Αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και στα Νηπιαγωγεία από τους Νηπιαγωγούς.
  2. Αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης μαθητών/τριώνΔημοτικών σχολείων από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.
  3. Αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής των μαθητών/τριών των Δημοτικών σχολείων (μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων).

Οδηγίες για την διεξαγωγή των μετρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν  http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/UsefulMaterial.aspx.

Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωπομετρία, σωματική δραστηριότητα, φυσική κατάσταση και ερωτηματολόγιο) θα εισαχθεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (δηλαδή διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) και έχουν προσκομίσει την ενυπόγραφη δήλωση γονέα /κηδεμόνα (βλέπε επισυναπτόμενη δήλωση συγκατάθεσης).

Οι μετρήσεις γίνονται από τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 της σχολικής μονάδας ή από κλιμάκια εκπ/κών ΠΕ11 (οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και απασχολούνται για τις ανάγκες του προγράμματος για το υπόλοιπο του υποχρεωτικού τους ωραρίου). Τα κλιμάκια συστήνονται για τον σκοπό αυτό, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από πρόταση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Η οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνει και τον συντονισμό του έργου του αντίστοιχου κλιμακίου.

Για την πρώτη πρόσβαση στην Διαδικτυακή πλατφόρμα υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διεύθυνσης http://eyzin.minedu.gov.gr. Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες στις συνημμένες οδηγίες.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους σε κλειστό φάκελο στο πλαίσιο εκδήλωσης στο σχολείο.

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα δεν θα εμπεριέχει κανένα προσωπικό στοιχείο και ο μαθητής θα παίρνει ένα τυχαίο μοναδικό αριθμό τον οποίο θα δημιουργεί ο εκπαιδευτικός κατ΄ επιλογή για κάθε μαθητή (θα εισάγεται στο πεδίο του Αριθμού Μητρώου) και όχι με τη χρήση του πραγματικού Αριθμού Μητρώου του μαθητή.

Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11, ΠΕ19/20, ΠΕ70, ΠΕ60 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών.

Για ερωτήσεις και διευκρινήσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στοinfo@eyzhn.edu.gr

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 11, καθώς ενημερώθηκαν εκτενώς σε σχετική ημερίδα, καλούνται να ενημερώσουν πριν την έναρξη του προγράμματος τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων, της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, της χρήσης του αναβαθμισμένου ιστότοπου του ΕΥΖΗΝ και γενικότερα για την ορθή διεξαγωγή του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 συνεργάζονται με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις αντίστοιχες Ομάδες Φυσικής Αγωγής και τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ11, λειτουργώντας υποστηρικτικά και βοηθώντας να επιλυθούν τα όποια προβλήματα πιθανόν προκύψουν.

Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επιστημονική παρακολούθηση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.    

Με την ευκαιρία έναρξης του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. για το σχολικό έτος 2014-2015 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και πάλι τα εξής:

  1. Το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.
  2. Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.
  3. Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών γίνεται αυτόματα στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα (Διαθέσιμη στο http://eyzin.minedu.gov.gr). Επίσης, η διαδικασία σε όλα τα στάδια διασφαλίζει πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.
  4. Η περιήγηση στον ιστότοπο του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν (http://eyzin.minedu.gov.gr)προσφέρει πολύτιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς καθώς και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 έχουν ενημερωθεί εκτενώς σε σχετική ημερίδα και είναι σε θέση να παράσχουν όλη τη σχετική ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

 

                                                                                 

                                                                    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

                                                                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ           

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

(Εθνική ΔράσηΥγείας για τηΖωΗ τωνΝέων)

Αξιότιμε γονέα,

Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. αναπτύσσει δράσεις αξιολόγησης, επιμόρφωσης και παρέμβασης σχετικές με την υγεία των νέων αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Στον ιστότοπο του προγράμματος (http://eyzin.minedu.gov.gr) μπορείτε να βρείτε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τοηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter) και να παρακολουθείτε τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν..

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η ετήσια αξιολόγηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας, της φυσικής κατάστασης και των διατροφικών συνηθειών όλων των μαθητών. Με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημιουργείται Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή η οποία παραδίδεται στους γονείς.

Η αξιολόγηση και η δημιουργία των αναφορών γίνεται αυτόματα στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων χωρίς να εισάγεται το όνομα ή ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή. Σε όλα τα στάδια του προγράμματος διασφαλίζονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα του κάθε μαθητή.

Η αξιολόγηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών γίνεται με μέτρηση του βάρους και ύψους των μαθητών, η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας γίνεται με ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι μαθητές online. Για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω τεστ: α) αναδιπλώσεις σε 30 δευτ/τα, β) άλμα σε μήκος χωρίς φορά, γ) ταχύτητα/ευκινησία 10 Χ 5 μέτρα, δ) δίπλωση από καθιστή θέση και ε) παλίνδρομο τεστ αντοχής 20 μέτρων. Το τελευταίο τεστπροσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τηνκαρδιοαναπνευστική υγεία του παιδιού και περιλαμβάνει τρέξιμο μεταξύ δύο γραμμών που απέχουν 20 μέτρα, με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα μέχρι το παιδί να αισθανθεί κούραση και να σταματήσει.

Εάν συμφωνείτε να συμμετέχει το παιδί σας στο πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, παρακαλούμε σημειώστε με Χ το αντίστοιχο τετραγωνάκι παρακάτω, υπογράψτε τη δήλωση ως συγκατάθεση συμμετοχής του παιδιού και επιστρέψτε την στο σχολείο.

Α) Συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου σε όλες τις αξιολογήσεις.

Β) Συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου σε όλες τις αξιολογήσεις, εκτός

από το παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ.

Παρακαλούμε η παρούσα Δήλωση Συγκατάθεσης να επιστραφεί στο σχολείο.

Όνομα Γονέα/ Κηδεμόνα:  __________________________________________________

Υπογραφή:___________________________________   Ημερομηνία:_____________