Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών…

 

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου»

Θέμα 3ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος του Δ. Γρεβενών”

Θέμα 4ο

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών”

Θέμα 5ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών Δ. Γρεβενών”.

Θέμα 6ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Ν. Γρεβενών”

Θέμα 7ο

  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 8ο

  1. Ορθή επανάληψη συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Βελτίωση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας δημοτικού δάσους Δ.Δ. Αγ. Θεοδώρων” με αριθ. μελ. 37/2010.

Θέμα 9ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Σύνδεση Δημοτικών Κτηρίων” αριθ. μελ. 266/1999.

Θέμα 10ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφείο & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” αριθ. Μελ. 055/2007.

Θέμα 11ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)” αριθ. Μελ. 20/2012.

Θέμα 12ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης κολυμβητηρίου», με αριθμό μελέτης 47/2014.

Θέμα 13ο

Παράταση δωρεάν παραχώρησης για χρήση των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ1009, ΚΗΙ1019 και ΚΗΥ3743 φορτηγών (ημιφορτηγών) οχημάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παραχωρημένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από την Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Θέμα 14ο

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης “κρίσεων” για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών – αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus Arctos) σε κατοικημένες περιοχές.

 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Έγκριση (ψήφιση) του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 16ο

Αποδοχή επιχορήγησης 5.359,57 € από Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση (ψήφιση) του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 17ο

Έγκριση (ψήφιση) του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 18ο

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

Θέμα 19ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015”

Θέμα 20ο

Τροποποίηση της αριθμ. 229/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 21ο

Παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας στο χώρο του παλαιού Δασαρχείου.

Θέμα 22ο

Παράταση χρόνου για έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικατάσταση οικοπέδου στον οικισμό Μεσολουρίου Δήμου Γρεβενών, αιτήσεις της κ. Γάκη Καλλιόπης και του κ. Γάκη Δημητρίου.

Θέμα 23ο

Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία «Αφοί Μαρέσιου Ο.Ε.» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Θέμα 24ο

Ορισμός Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού ως αποζημίωση από την αυθαίρετη χρήση του Δημοτικού Ξενώνα Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 25ο

Καθορισμός του Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτωνγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 452/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 26ο

Καθορισμός του Τέλους Παρεπιδημούντων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 453/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 27ο

Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 454/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 28ο

Καθορισμός του Δικαιώματος διαμονής στη Μαθητική Εστία για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 455/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 29ο

Καθορισμός του Τέλους Διαφήμισης για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 456/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 30ο

Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 457/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 31ο

Καθορισμός του Τέλους Ελεγχόμενης Στάθμευσηςγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 458/2014 Ο.Ε.).

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 32ο

Καθορισμός του Τέλους Αδειών Οικοδομώνγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 459/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 33ο

Καθορισμός του Τέλους Διέλευσηςτωντελών χρήσης δικαιωμάτωνκαι του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 460/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 34ο

Καθορισμός του Τέλους Λαϊκών Αγορώνγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 461/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 35ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Ενταφιασμούγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 462/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 36ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Αμμοληψίαςγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 463/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 37ο

Καθορισμός του Τέλους χρήσης καλλιεργήσιμων αγροτικών ακινήτωνγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 464/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 38ο

Καθορισμός του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (ΔΦ)για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 465/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 39ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Βοσκήςγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 466/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 40ο

Καθορισμός των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμούγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 467/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 41ο

Καθορισμός του Τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρωνγια το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 468/2014 Ο.Ε.).

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 42ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης, αίτηση Κατσάλη Χρήστου.

Θέμα 43ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης, αίτηση Γκαντήραγα Δημοκράτη.

Θέμα 44ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης και πεζοδρόμηση τμήματος οδού, αίτηση Φώλια Γεωργίου.

Θέμα 45ο

Ορισμός εκπροσώπου και υπευθύνου παραλαβής οικονομικών εκθέσεων του έργου ARCPIN.

Θέμα 46ο

Σύμφωνη γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεως Στουγιάννη Ιωάννη Δημοτικού Σύμβουλου Δήμου Γρεβενών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας