Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Θεώρηση καρτών ΑμεΑ

Η Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, ανακοινώνει, ότι:

     Τα άτομα με αναπηρίες που είναι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ  για μειωμένο εισιτήριο (πάσο),σύμφωνα με την Δ9α/Φ.11/ΓΠ .οικ 11762/420/10-4-2014 διευκρινιστική  εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ότι, για την  ανανέωση  …

αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομη-νία έναρξης ορίζεται η  15η  Απριλίου 2014 και λήξης η 31η  Δεκεμβρίου 2014.

   Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2013 ορίζεται η 31η  Μαϊου 2014.

    Η ανανέωση  και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας, στο  Διοικητήριο  <<Κ.Ταλιαδούρη>> στον 2ο όροφο στο γραφείο 415, ή στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. και μαζί τους θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του.

2.Γνωμάτευση  της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον η  προηγούμενη έχει λήξει, όπου

   θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ( τουλάχιστον 67%).

3.Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες

   Πρόνοιας των Δήμων  ή το διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών κ.λ.π από τις Περιφε-

  ρειακές  Ενότητες βεβαίωση απογραφής από τα Κ.Ε.Π.

4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6.Το Δελτίο Μετακίνησης.

 

 

 

          Η Αν  Διευθύντρια                                                   Ο Αντιπεριφερειάρχης      

 

          ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΝΤΙΝΑ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ