Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Περιβαλλοντική αναβάθμιση του χειμάρρου Γρεβενίτη (VIDEO)

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΤΖΗ»

           

Υπεγράφη στις 11 Απριλίου 2014 μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και των εκπροσώπων της…

αναδόχου Κ/ξιας «Σιαμίδης Ιωάννης & Σια Ε.Ε. – Κ. Νταγκούμας & Σια Ε.Ε.» η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΤΖΗ», προϋπολογισμού 1.794.593,30€ με προθεσμία περαίωσης 18 μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Δήμος Γρεβενών στις 1 Αυγούστου 2013 υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΤΖΗ» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 -2013», Άξονας προτεραιότητας 8:  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ», κωδικός θεματικής προτεραιότητας 53:« ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», προϋπολογισμού 3.150.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ 54/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μετά από τη θετική αξιολόγηση της πρότασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στις 10/09/2013.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2013 και ανάδοχος εταιρεία κατασκευής αναδείχθηκε η Κ/ξια «Σιαμίδης Ιωάννης & Σια Ε.Ε. – Κ. Νταγκούμας & Σια Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 43,03%.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη διευθέτηση του χειμάρρου από την γέφυρα Γάτου μέχρι την γέφυρα Χατζή μήκους 2.175,50. Στόχος της επέμβασης είναι η εξασφάλιση επαρκούς παροχετευτικής ικανότητας της κοίτης και η εξουδετέρωση των διαβρώσεών της.

Για το σκοπό θα πραγματοποιηθεί εγκιβωτισμός της κοίτης με κατασκευή παράλληλων τοίχων αντιστήριξης με λιθεπένδυση των ορατών επιφανειών τους για αισθητικούς λόγους  και διάστρωση του πυθμένα επίσης με οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη στέψη των παράλληλων τοίχων θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την ασφάλεια των πεζών. 

Στο κεντρικό τμήμα, όπου ήδη έχουν κατασκευαστεί έργα διευθέτησης, θα γίνει λιθεπένδυση των ορατών επιφανειών των παράλληλων τοίχων άνω της κοίτης (εκεί που δεν υπάρχει) και η βαθμίδωσή της με την κατασκευή αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα για την δημιουργία μικρών τεχνητών λιμνών με παρτέρια εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης, όπου προτείνεται δημιουργία χώρων πρασίνου με φύτευση δένδρων, θάμνων και εγκατάσταση γκαζόν.

 

 {youtube}IwhWE81d0e4|600|380{/youtube}