Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τ. Ε.

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ…

 

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση

Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

υλοποιείται Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής

Εμπειρίας. Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών στον

παραγωγικό τομέα σε νέους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες

που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης/ανακοίνωσης της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους). Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα αφορά σε αποφοίτους:

(α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ, (β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ και (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής

Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και Εργαστηρίων Ειδικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

και Αθλητισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής

Εμπειρίας έχουν οι ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές – Ο.Ε., Ε.Ε., – ή κεφαλαιουχικές εταιρίες – Ε.Π.Ε.,

Α.Ε.) εκτός από: (α) τα νυχτερινά κέντρα, (β) τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001) και

(γ) τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, με εγγραφή ΚΑΙ δήλωση θέσεων Μαθητείας

στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr.

Στο πλαίσιο της Μαθητείας θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία 300 € και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους

στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

(μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ, Δικαιούχου των Πράξεων) και δεν θα

υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των Επιχειρήσεων.

Με την παρούσα ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20.05.2013:

α) οι νέες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα να εγγραφούν ΚΑΙ να

δηλώσουν θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης

www.mathiteia4u.gov.gr,

β1) οι Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης

www.mathiteia4u.gov.gr, χωρίς να έχουν δηλώσει θέσεις Μαθητείας, να επικαιροποιήσουν τα

στοιχεία της εγγραφής τους ΚΑΙ να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας,

β2) οι Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί ΚΑΙ έχουν δηλώσει θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό

Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, και οι οποίες έχουν παραμείνει

κενές, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους ΚΑΙ τις δηλωμένες θέσεις Μαθητείας,

Ή/ΚΑΙ να δηλώσουν νέες θέσεις Μαθητείας (εφόσον έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ του

Προγράμματος).

ΑΔΑ: ΒΕ569-Ι39

2/ 2

Τονίζεται ότι εγγραφές και δηλώσεις θέσεων Μαθητείας θα γίνονται από ιδιωτικές Επιχειρήσεις πανελλαδικά εκτός των

Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας) και Νοτίου Αιγαίο (Δωδεκανήσου και

Κυκλάδων) (λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης).

Δικαιούχοι Μαθητείας δύναται να είναι οι απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης όλης της Χώρας.

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση παρακαλούνται οι Επιχειρήσεις να επικοινωνούν στο

τηλέφωνο: 801 11 801 84 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα κ α ι 21 0 34 4 39 4 5 α πό 09 : 0 0 π .μ . έ ως

1 5: 3 0 μ .μ . ή να αποστέλλουν e-mail στο h elp d es k@m a t h it e ia 4u . g o v . g r

Το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική

πύλη www.mathiteia4u.gov.gr του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος και στην ιστοσελίδα www.eye.minedu.gov.gr

της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..__