Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή λογότυπου του έργου “InCommon”

Το Επιμελητήριο Γρεβενών, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου “Fostering Cooperation and mobilization composing economic clusters” με το ακρωνύμιο “InCommon” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013, ανακοινώνει, σύμφωνα με την με αριθ. 8/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη …

διενέργεια:

Ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή λογοτύπου ποιότητας για το έργο “InCommon”

 

Σύντομη περιγραφή του έργου “InCommon

Κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων και συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν την ιστορία της διασυνοριακής περιοχής του προγράμματος IPA Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013.

Με την προώθηση ενός καλαθιού προϊόντων αλλά και παραδοσιακών συνταγών σε κάθε περιοχή, το έργο InCommon επιδιώκει να κινητοποιήσει τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, το έργο υιοθετεί ένα «λογότυπο ποιότητας» (“quality logo”) το οποίο θα απονέμεται μόνο σε επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς που θα πληρούν τα κριτήρια ποιότητας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν παραδοσιακά προϊόντα καθώς και παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής. Φιλοδοξία αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργήσει «περιοχές ποιότητας» (“quality areas”) που θα ενισχύουν τα παραδοσιακά προϊόντα με στρατηγικό τρόπο και θα προωθήσουν τον τουρισμό στην περιοχή.

Οι ομάδες – στόχοι του έργου είναι επισκέπτες κάθε ηλικίας, τοπικοί φορείς ενδιαφέροντος (πελάτες, παραγωγοί και φορείς χάραξης πολιτικής), σχολεία που θα επισκέπτονται μαζικά τις συγκεκριμένες περιοχές, και φυσικά νέοι. Ειδικά η τελευταία κατηγορία είναι ιδιαίτερης σημασίας επειδή ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιοχή.

Το λογότυπο που θα επιλεγεί θα έχει τις εξής χρήσεις:

  • Απονομή του λογότυπου στα προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητες που θα τεθούν από το έργο
    • Χρήση του λογότυπου για την προβολή του έργου

Διαδικασία και όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα.

 

Καλλιτεχνικές Προδιαγραφές

Το λογότυπο του έργου “InCommon” θα πρέπει να είναι μοναδικό, εύκολα αναγνωρίσιμο και να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών. Ο δημιουργός δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συνδυασμό χρωμάτων και σχεδίων για να αποτυπώσει το πνεύμα και το αντικείμενο του έργου. Ωστόσο, ο δημιουργός οφείλει να συνυποβάλλει στην πρόταση, το λογότυπο σε ασπρόμαυρη μορφή (κλίμακα του γκρι).

Επιπλέον, στο λογότυπο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το ακρωνύμιο του έργου: “InCommon”.

Το προτεινόμενο λογότυπο δεν θα πρέπει να καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων καθώς και δεν θα πρέπει να είναι προσβλητικό.

 

Τρόπος υποβολής προτάσεων

Η υποβολή κάθε πρότασης γίνεται με την κατάθεση φακέλου ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ, στo Επιμελητήριο Γρεβενών, (Εμ. Παπά 7, ΤΚ 51100, Γρεβενά) με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό “Λογότυπο ποιότητας του έργου “InCommon” και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου.

Αρμόδιος παραλαβής: Νικόλαος Καρανίκος Τηλ. Επικοινωνίας  2462085501
Ο φάκελος σφραγισμένος θα λαμβάνει αριθ. πρωτ. κατάθεσης που θα δίδεται και στον καταθέτη.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:

  • CD/DVD με εγγεγραμμένο το λογότυπο σε ψηφιακή μορφή (pdf, tiff και jpeg) σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη γραμμική απεικόνιση.
  • Μία σύντομη παρουσίαση του λογότυπου όπου με σαφήνεια αναλύεται τι ακριβώς συμβολίζει.
  • το έργο-πρόταση του δημιουργού, σε εκτύπωση διάστασης Α4

Οι δημιουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Επιμελητήριο Γρεβενών μέχρι και τη 19η Αυγούστου 2013, και ώρα 01.00 μ.μ.

 

Αξιολόγηση προτάσεων

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Επιμελητήριο Γρεβενών.

Οι προτάσεις θα κριθούν με βάση την αυθεντικότητα, την πρωτοτυπία, το συσχετισμό του με το αντικείμενο του έργου και το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και η δυνατότητα αναπαραγωγής του λογοτύπου σε όλα τα μέσα (εκτύπωση, internet, κλπ).

Οι προτάσεις – λογότυπα που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να καταπατούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων καθώς και δεν θα πρέπει να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα.

 

Βραβεία

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων θα απονείμει τρία βραβεία:

Ο δημιουργός του λογότυπου ποιότητας που θα επιλεχθεί θα λάβει το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Ο δημιουργός του λογοτύπου μετά την νίκη του θα παρατηθεί από κάθε δικαίωμα αμοιβής από τη χρήση του λογότυπου για τις ανάγκες του έργου “InCommon”.

Ο δεύτερος νικητής θα λάβει χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) και ο τρίτος νικητής θα λάβει χρηματικό έπαθλο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €). 

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα μεριμνήσει για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες.

 

Σημείωση:

Τα πνευματικά δικαιώματα των λογότυπων του διαγωνισμού ανήκουν στον δημιουργό εκτός από το λογότυπο του νικητή του διαγωνισμού που μεταφέρεται αυτόματα ως πνευματική ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου Γρεβενών, μετά την εκλογή και την οριστικοποίηση του λογοτύπου, και ο δημιουργός του ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Επιμελητήριο Γρεβενών πέρα των συμφωνημένων που αναφέρονται σε αυτή την πρόσκληση.