Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε την Δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η δράση αποσκοπεί να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής…

δραστηριότητας με την Αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο:

 • Την προστασία της βιοποικιλότητας και
 • Τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Φορέας διαχείρισης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ), ενώ ως φορείς υλοποίησης είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων.

Οργανισμός Πληρωμής ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια και ογδόντα πέντε ευρώ(3.000.085,00€) και αφορούν Δημόσια Δαπάνη.

Το μέτρο 2.1.6 του ΠΑΑ 2007 – 2013  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ)  και από εθνικούς πόρους,  σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του μέτρου.

3. Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών.

Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα.

4. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 15/07/2013 έως 28/09/2013.

5. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για ένταξη στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 2.1.6, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης στο μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Το πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, τόσο από τους υποψηφίους ιδιωτικά, εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα και διαβιβάζονται, με ευθύνη των ενδιαφερομένων και εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της παραγράφου 3 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας, όπου και λαμβάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου.

Μετά την παραλαβή της έντυπης αίτησης ενίσχυσης και τη χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φ.Υ. εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στη μηχανογραφική εφαρμογή.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε έναν μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον φορέα υλοποίησης του τόπου υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

6. Δικαιούχοι – Κριτήρια Ένταξης

Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, εφόσον:

α. Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα.

β. Υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης στην περιοχές και χρόνο που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

γ. Υλοποιήσουν την επένδυση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

δ. Υποβάλουν Αίτηση Πληρωμής και τηρούν αρχείο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της αίτησης πληρωμής του που ορίζονται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της δράσης.

ε. Υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος της αίτησης ενίσχυσης και καθ΄ όλη τη διάρκεια της πενταετίας 

στ. Αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία:

 • Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη – οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης.
 • Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.
 • Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα
 • Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ

Β. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις:

 • Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις.
 • Πρόσωπα τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
 • Πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
 • Ανήλικα άτομα.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων που αφορούν στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων και στους κατά τόπους γεωτεχνικούς συμβούλους.

 

Αναλυτικότερα η προκήρυξη και οι περιοχές εφαρμογής: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%A8%CE%92-%CE%A7%CE%99%CE%A1

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ.