Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

     Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”, παρατείνεται μέχρι τις 01 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 14/02/2022.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
1. Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
2. Στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr 
 
 
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Α. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ