Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

1η ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, 67 & 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 95 παρ. 3 του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020 και τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 1η ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), στις

09 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. για να διεξαχθεί:

1.         Η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει και τις οδηγίες και διευκρινίσεις της αριθμ. Εγκυκλίου 933/96605/29.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

2.         Η προβλεπόμενη από το άρθρο 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει και τις οδηγίες και διευκρινίσεις της αριθμ. Εγκυκλίου 932/96599/29.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίου και Επιτροπών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 και 74 όπως ισχύουν, διενεργείται για την δημοτική περίοδο όπως ορίζετε στην παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ Α΄ 248), με την οποία συμπληρώθηκε το άρθρο 90 του Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ Α΄ 90), ήτοι από 9 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

 

Σημείωση: Προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία για την εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών, η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στη συνεδρίαση θα γίνεται με την επίδειξη:

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό διαγνωστικό ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test).

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 

Χρήστος Τριγώνης