Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Έγκριση της 31ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 2ο Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγαδίσιας Δήμου Γρεβενών για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος – Ε65 (αίτημα εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Ειδικά θέματα
Θέμα 3ο Έγκριση της αριθμ. 17/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου του Δήμου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ) με τίτλο: “Ανανέωση ή μη των συμβάσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση έτους 2021 στα ΚΔΑΠ της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλείται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχει στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πηγαδίτσας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα