Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Τρίτη 31/8/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 31 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Ματαίωση διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Γρεβενών για το έτος 2021

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 2ο Παροχή γνώμης επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσεων 2022 και του Κανονισμού Τιμολόγησης Υπηρεσιών Διαχείρησης ΑΣΑ έτους 2022 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση της 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα τμήμα απόφασης)
Θέμα 4ο Έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Έγκριση της 29ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα 6ο Παραχώρηση χρήσης του ξενώνα στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)

Ειδικά θέματα
Θέμα 7ο Έγκριση για την διοργάνωση των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2021 (16-22 Σεπτεμβρίου) και διακοπή κυκλοφορίας κεντρικών οδών της πόλης των Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών
2. Αγίου Γεωργίου (για το 6ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Φωτεινή Τζουβάρα