Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Οι ειδικότητες στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ λαμβάνοντας υπόψη:

1. Φ.Ε.Κ. 2426/τεύχος Β΄/07 Ιουνίου 2021 «Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022».

2. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.37541, Αθήνα 11-06-2021Υπουργική Απόφαση με θέμα :

«Λειτουργία Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022»

3. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.37563, Αθήνα 11-06-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα :

«Παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

4. Φ.Ε.Κ. 2428/τεύχος Β΄/07 Ιουνίου 2021 «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.» στην 3η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ καθορίζεται η ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

και ο αριθμός των εισακτέων για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο καθορίζεται στις 15 θέσεις.

 

Ανακοινώνει ότι:

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε Ν.4763/2020 για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, Χειμερινό 2021Β΄ θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η επιλογή γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)» είναι τα ακόλουθα :

 • Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία , ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ).
 • Πρωτότυπος Τίτλος ΣπουδώνΑπολυτήριο Γ.Ε.Ν., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ισότιμων τίτλων σπουδών (Τ.Ε.Ε.Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ.).
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
 • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 • Βεβαίωση ΑΜΑ ( Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών,αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.ΕΚ., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ισότιμων τίτλων σπουδών (Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ.).σε τμήμα που ήδη λειτουργεί).

 

Η κατάταξη γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης ( με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής ).

Δικαιολογητικά για την κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ σύμφωνα με την υπαρ.5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)» είναι τα ακόλουθα :

 • Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία, ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ).
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
 • Αναλυτική Βαθμολογία ή Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.
 • Β.Ε.Κ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής-κατάταξης κατά το πρώτο δεκαήμερο του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ (Τέρμα Ταλιαδούρη Μαθητική Εστία) καθημερινά, κατά τις ώρες 09:00έως 14:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24620-842236971851315

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Δ.ΙΕΚ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του Γ.Ν.Γρεβενών

κ. ΠΙΠΙΝΑ ΤΣΙΟΤΙΚΑκ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ