Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία – Προκλήσεις και Προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση (video)

Χαιρετισμός και σύντομη τοποθέτηση του κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη, Δ.Σ. Γρεβενών και Αντιπροέδρου Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΔΕ-ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όπως γνωρίζετε οι Δήμοι και οι φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη θεσμική υποχρέωση σχεδιασμού της πρόληψης και της αντιμετώπισης κινδύνου από φυσικές ή άλλες αιτίες που απειλούν τις τοπικές μας κοινωνίες. Αυτό πρακτικά αναλύεται σε μια σειρά ενεργειών και δράσεων που θα πρέπει ν’ αναληφθούν και υλοποιηθούν με επιτυχία στο Προ καταστροφικό, στο Συν καταστροφικό και στο Μετά καταστροφικό στάδιο.

Για να μιλάμε για μια αποτελεσματική οργάνωση της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, για τη πολιτική προστασία στο πεδίο, στη πράξη είναι αναγκαία η επιχειρησιακή οργάνωση, οι πόροι, ο εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό.

Εξυπακούεται ότι προέχει το θέμα των αρμοδιοτήτων και του ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για το οποίο δεν κάνω αναφορά δεδομένου ότι οι συνάδελφοι μου αναφέρθηκαν εκτενώς και με πολύ συγκεκριμένες απόψεις.

Με αυτή τη προυπόθεση θα πρέπει ως φορείς της αυτοδιοίκησης να συντονίσουμε, να εμπνεύσουμε, να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας στη κατεύθυνση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης του κάθε κινδύνου.

Η πρόσφατη και εξελισσόμενη αντιμετώπιση της Covid-19 αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα γιατί χρειάζεται η κοινωνία να είναι καθολικά συμμέτοχη, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών, με ατομική και συλλογική ευθύνη.

Η ΚΕΔΕ και η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας έχει επεξεργαστεί προτάσεις ικανές να ενδυναμώσουν τη πολιτική προστασία στη πράξη.  

Ενδεικτικά και για την οικονομία του χρόνου θ’ αναφέρω:

a        Το σχεδιασμό ενός επιχειρησιακού προγράμματος ενίσχυσης των δομών και λειτουργιών των Δήμων για την οχύρωση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην απειλή του covid-19 με έμφαση στη πρόληψη, στην ενημέρωση του πληθυσμού, και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών .

b        Τη ΣΑΤΑ πυροπροστασίας που απαιτείται να μετατραπεί σε ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας με υπερδιπλασιασμό του ποσού που σήμερα αποδίδεται στους Δήμους και τους Συνδέσμους και με διακριτή εγγραφή και εκτέλεση των έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας στους ετήσιους προϋπολογισμούς των φορέων της αυτοδιοίκησης καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες κινδύνων και των αναγκαίων δράσεων και ενεργειών πρόληψης.

c         Την ανάγκη επέκτασης της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων εποχικού προσωπικού πυροπροστασίας στους ( 6) μήνες ή εναλλακτικά να ταυτίζονται με τη χρονική διάρκεια της αντιπυρρικής περιόδου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να μην υπάρχουν περιορισμοί στα χρονικά κενά μεταξύ συμβάσεων με το ίδιο φυσικό πρόσωπο κάτι το οποίο αποστερεί από τους φορείς της αυτοδιοίκησης έμπειρα και ικανά στελέχη για τις ανάγκες της πυροπροστασίας αλλά και άλλων δράσεων πολιτικής προστασίας.

d        Την ανάγκη να συμμετέχουν θεσμοθετημένα στα τοπικά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας με εκπρόσωπους τους και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες αλλά και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης από κάθε Δήμο δεδομένου ότι η πολιτική προστασία είναι υπόθεση όλων.

e        Την ανάγκη να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση και άλλων αναγκών (κατ’ αντιστοιχία με το προσωπικό της πυροπροστασίας) στη βάση της δυνατότητας που μας δόθηκε μέσω των ΠΝΠ για τις δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιπρόσθετα παραμένει επίκαιρο και αναγκαίο ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους Δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα και τους Συνδέσμους προσανατολισμένο στις ανάγκες ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό της πολιτικής προστασίας.

f          Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εθελοντών, του έκτακτου προσωπικού πολιτικής προστασίας( προτείνεται να αποτελεί αναγκαίο στάδιο η ταχύρρυθμη εκπαίδευση πριν την ανάληψη καθηκόντων τους).

g        Τη δημιουργία στη ΚΕΔΕ ενός μηχανισμού άμεσης υποστήριξης των Δήμων που πλήττονται με επιτόπια παρουσία για την επιστημονική τους καθοδήγηση, την υποβοήθηση των αρμόδιων υπηρεσιών στις διοικητικές και άλλες διαδικασίες και ταυτόχρονα την επιχειρησιακή τους ενίσχυση στο πρώτο μετακαταστροφικό στάδιο.

h        Εκπόνηση ειδικών μελετών και σχεδίων αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου όπως είναι οι παραποτάμιες περιοχές, περιοχές εκβολής χειμάρρων, περιοχές που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί μεγάλα έργα υποδομής ( π.χ. Ολύμπια Οδός , τμήματα του ΒΟΑΚ, έργα της ΕΡΓΟΣΕ κτλ ) που έχουν επηρεάσει τις συνθήκες απορροής των όμβριων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή.

i          Τέλος να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ για τη πολιτική προστασία και να υποβοηθηθούν τεχνικά οι φορείς της αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό και την υποβολή αντίστοιχων έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τρέχοντα προγράμματα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ή και μελλοντικά (Ταμείο Ανάκαμψης). Σημαντικό να διασφαλιστεί η λειτουργία συστημάτων αμέσως μετά την εγκατάσταση και στο διηνεκές και παράλληλα η διαλειτουργικότητά τους με αντίστοιχα υφιστάμενα συστήματα που ανήκουν σε άλλους συναρμόδιους φορείς.

Θεωρούμε ως δεδομένο ότι οι δράσεις αυτές σε συνδυασμό με την ενίσχυση των φορέων της αυτοδιοίκησης με ανθρώπινο δυναμικό και τη συνδρομή των εθελοντικών ομάδων θα κάνει πράξη ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο δομημένο, ιεραρχημένο, με πρωτόκολλα ενεργειών, με την απαραίτητη εκπαίδευση και τα αναγκαία μέσα προστασίας.

Θα κάνει πράξη τη προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ομαλής λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών από κάθε είδους κίνδυνο και κάθε απειλή.