Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM στις 21 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Δωρεάν ανέγερση ενός μικρού ναΐσκου του Αγίου Αθανασίου, στον ομώνυμο λόφο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Δημητρίου Θεοδώρου του Ευαγγέλου)
Θέμα 2ο Παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος στον Συνοικισμό Πόρου της Κοινότητας Κνίδης Δήμου Γρεβενών (αίτημα Μαργαρίτας Ταγάρα του Αχιλλέα)
Θέμα 3ο Εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αναβρυτών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αχιλλέα Μπαρλαγιάννη του Χρήστου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ»
Θέμα 5ο Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για το έτος 2021

Ειδικά θέματα
Θέμα 6ο Έγκριση της αριθμ. 140/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2021
Θέμα 7ο Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Χρήστου Ν. Τσιαμπαλή, Δικηγόρος Λάρισας, για την διόρθωση στο κτηματολόγιο του ½ εξ αδιαιρέτου ποσοστού σε οικόπεδο από Κληρονομιά «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΓΑΝΑ» υπέρ Κοινότητας Σαμαρίνας στο Κ.Χ. 885Α στη συνοικία Ιπποκράτη Λάρισας δεδομένου ότι αυτό φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Αγίου Γεωργίου (για το 1ο θέμα)
2. Κνίδης (για το 2ο θέμα)
3. Αναβρυτών (για το 3ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα