Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα 1ο Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την ΚΕΔΕ με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση του 12ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Υλοτομία δασικού τμήματος 1 Δημοτικού δάσους “Παγούνι” Δεσπότη Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
Θέμα 4ο Υλοτομία συστάδας 4β Δημοτικού δάσους “Παγούνι” Δεσπότη Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
Θέμα 5ο Υλοτομία δασικού τμήματος 9 Δημοτικού δάσους Καλαμιτσίου για κάλυψη ατομικών αναγκών του οικισμού Καλαμιτσίου Κοινότητας Γρεβενών
Θέμα 6ο Υλοτομία Δημοτικού δάσους Κάστρου Κοινότητας Ελάτου για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Ελάτου
Θέμα 7ο Υλοτομία του Δ.Τ. 4 του Δημοτικού δάσους Κληματακίου για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Κληματακίου
Θέμα 8ο Υλοτομία του 1/2 έκτασης 40 Ηα του Δημοτικού δάσους Πιστικού για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Πιστικού της Κοινότητας Κνίδης για το έτος 2020
Θέμα 9ο Υλοτομία Δημοτικού δάσους Κυρακαλής για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Κυρακαλής
Θέμα 10ο Υλοτομία της συστάδας 1γ του Δημοτικού δάσους Σταυρού για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Σταυρού της Κοινότητας Μαυραναίων
Θέμα 11ο Υλοτομία δασικού τμήματος 7 Δημοτικού δάσους Πηγαδίτσας για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Πηγαδίτσας

Ειδικά θέματα
Θέμα 12ο Έγκριση για την διοργάνωση των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020 (16-22 Σεπτεμβρίου) και διακοπή κυκλοφορίας κεντρικών οδών της πόλης των Γρεβενών
Θέμα 13ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος στις 13/11/2020, μετά από νόμιμη αναβολή από 17/07/2020 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά τη συζήτηση των αγωγών με υπ’ αριθμ. καταχ. ΑΓ33/31-01-2019, ΑΓ34/31-01-2019, ΑΓ35/31-01-2019 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα 14ο Εκ νέου Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος στις 25/09/2020, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά τη συζήτηση των υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ 188/2018 και ΠΡ 189/2018 προσφυγών του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, οι οποίες παραπέμφθηκαν αντίστοιχα με τις υπ’ αριθμ. 701/2019 και 702/2019 αποφάσεις Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 15ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση στις 18/09/2020, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής με ακδ 48504/1219/2020 καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53080/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3611/Β΄/29-08-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Αγίων Θεοδώρων (για το 3ο & 4ο θέμα)
2. Γρεβενών (για το 5ο θέμα)
3. Ελάτου (για το 6ο θέμα)
4. Κληματακίου (για το 7ο θέμα)
5. Κνίδης (για το 8ο θέμα)
6. Κυρακαλής (για το 9ο θέμα)
7. Μαυραναίων (για το 10ο θέμα)
8. Πηγαδίτσας (για το 11ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα