Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Πρόσκληση
 
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 18η τακτική  συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις   25 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών.  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών    
Θέμα     1ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Θέμα    2ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2020, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    3ο Τροποποίηση της αριθμ. 108/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 29.373,76€ από πιστώσεις των Υπουργείων Οικονομικών – Μετανάστευσης και Ασύλου για καταβολή ενιαίου τέλους για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”
Θέμα     4ο Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών”, αποδοχή χρηματοδότησης 165.000,00 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου» και έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     5ο Εξουσιοδότηση Προέδρου Κοινότητας Προσβόρου για κατάθεση Ένστασης κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών σε περιοχές που λειτουργούν ΑΠΕ του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα     6ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης της Κοινότητας Αηδονίων Δήμου Γρεβενών, για δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Θέμα     7ο Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.670,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Μικρολιβάδου με σκοπό την ανέγερση Υδροηλεκτρικού Σταθμού (αίτημα εταιρίας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΙΝΔΟΣ Ο.Ε.)
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα     8ο Υλοτομία του  δασικού τμήματος 19 Δημοτικού δάσους Καλοχίου για κάλυψη ατομικών αναγκών οικισμού Καλοχίου Κοινότητας Καλοχίου
Θέμα     9ο Υλοτομία του Δ.Τ. 1 και του Δ.Τ. 9 Δημοτικού δάσους Φελλίου για κάλυψη ατομικών αναγκών  οικισμού Φελλίου Κοινότητας Φελλίου
 
Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3165/Β΄/31-7-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 
1. Προσβόρου (για το 5ο θέμα)
2. Αηδονίων (για το 6ο θέμα)
3. Μικρολιβάδου (για το 7ο θέμα)
4. Καλοχίου (για το 8ο θέμα)
5. Φελλίου (για το 9ο θέμα)
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα
 

Δείτε ακόμα