Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δύο Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 15η τακτική συνεδρίαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου Γρεβενών, που   θα   γίνει στις 14 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Χωροταξικού Σχεδιασμού & Πολεοδομίας

Θέμα     1ο

Συναίνεση για μεταφορά του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών

Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα       2ο

Τροποποίηση της αριθμ. 63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Θέμα       3ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 64/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού”

Πληροφορίες: Κλεισιάρη Γεωργία

Θέμα       4ο

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών

Πληροφορίες: Κλεισιάρη Γεωργία

Θέμα       5ο

Κατανομή επιχορήγησης ποσού 61.100,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ έτους 2020)

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα       6ο

Εξέταση αιτήματος της εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. για την συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.435,02 τ.μ. στην θέση “Σκάμνα” του αγροκτήματος της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών και εκ νέου εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου (αίτημα Γεωργίου Καραμιχαηλίδη)

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα       7ο

Παραλλαγή δικτύου Μέσης Τάσης

Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Ειδικά θέματα

Θέμα     8ο

Λειτουργία “Παραρτήματος” του 9ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών στην Κοινότητα Φελλίου Γρεβενών

Πληροφορίες – Εισηγητής: Μπόλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μυρσίνης (για το 6ο θέμα)
  2. Ελευθέρου (για το 7ο θέμα)
  3. Φελλίου (για το 8ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Επίδοση

  1. Εταιρία ΑΦΟΙ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. – Μυρσίνη Γρεβενών

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Γιάτσιο

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

 

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 16η τακτική συνεδρίαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου Γρεβενών, που   θα   γίνει στις 14 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα     1ο Ενημέρωση και συζήτηση για τη διαβούλευση του Π.Ε.Π. και του Π.Δ.Ε.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

    

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Επίδοση

  1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κ. Ανδρέα Πάτση
  2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κασαπίδη
  3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κ. Ιωάννη Γιάτσιο
  4. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριο Κολτσίδα
  5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιο Καρέτσο
  6. Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Πούλιο Ζαμανάκο

Κοινοποίηση

1. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

2. M.M.E.

3. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)