Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν,   στην   9η  τακτική συνεδρίαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου Γρεβενών, που   θα   γίνει στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. και λήξη 18:00. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο κ.α., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα       1ο Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (επικαιροποίηση), όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα       2ο Μείωση μισθωμάτων (στεγασμένων και μη χώρων) δημοτικών ακινήτων για το έτος 2020 στο Δήμου Γρεβενών
Θέμα     3ο Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών Παυλόπουλου Βασίλειου-Μενέλαου, για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση και σύνταξη/κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 12ης Μαΐου 2020 καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, οπότε δικάζεται η ανακοπή Τόσκα κατά ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Γρεβενών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19” και προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής ειδικότερα στην 1η παράγραφο αναφέρει:

“1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.”.

       Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. 40 Εγκύκλιο με αριθμό Πρωτοκόλλου 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) γίνεται ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων. Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα στην ενότητα I. Λειτουργία συλλογικών οργάνων περίπτωση α) Συνεδρίαση δια περιφοράς.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα