Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εισήγηση Παράταξης “Μαζί Συνεχίζουμε” για τη λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Γρεβενών

Θέμα : «Λήψη απόφασης οικονομικών μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Γρεβενών λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο covid-19».

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 8-9 της από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 68)
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «.Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55), την από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ 64) και τη με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγούμαστε:

Α) Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή:

  1. Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α’ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19.

  2. Των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και δεν κάνουν χρήση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171) και για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19 (άρθρο 37 παρ. 8-9 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68Α).

Β) Την αναστολή καταβολής από τις επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19:

  1. Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%.
  2. Του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%.

Γ) Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών:

  1. Για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως την διακοπή λειτουργίας τους λόγω του covid-19.
  2. Για το χρονικό διάστημα από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας τους λόγω του covid-19 έως και το πέρας της εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020.

Δ) Την απαλλαγή από τα μισθώματα των κυλικείων των σχολείων, του ΔΑΚ ,από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων μέχρι λήξεώς τους.

Ε) Την απαλλαγή από τα μισθώματα αγρών και βοσκοτόπων και οτιδήποτε άλλο αφορά τον πρωτογενή τομέα.

                                                                                       Ο εισηγητής:

Δημοσθένης Κουπτσίδης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
«Μαζί συνεχίζουμε»