Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν,   στην      τακτική συνεδρίαση   του   Δημοτικού   Συμβουλίου Γρεβενών, που   θα   γίνει στις 14 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. και λήξη 18:00. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και με τηλεφωνικό μήνυμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα     1ο

Ορισμός αρμόδιου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων (άρθρο 12 παρ.1 της 43650/2019 ΚΥΑ-ΦΕΚ 2213/τ.Β΄)

Πληροφορίες: Χατζησυμεωνίδης Παύλος

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

Θέμα     2ο

Ενημέρωση επί του Ετήσιου Απολογισμού δράσεων έτους 2019 της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες: Μηρσυλιάδου Μαγδαλινη

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα       3ο

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα       4ο

Τροποποίηση της αριθμ. 592/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών με θέμα: «Δωρεά παραχώρηση κυριότητας δημοτικής έκτασης εμβαδού (12.666) τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Ζιάκα στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης για τη δημιουργία και λειτουργία του “Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα”»

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα       5ο

Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4412/08-08-2016 για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο: 1) «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Γρεβενών», 2) «Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών» και 3) «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γρεβενών” (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα     6ο Συμμετοχή “επί της αρχής” του Δήμου Γρεβενών στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης
Θέμα   7ο

Υλοτομία του 1/2 έκτασης 40 Ha του Δημοτικού Δάσους Πιστικού για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Πιστικού της Κοινότητας Κνίδης για το έτους 2020

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος (Δασολόγος)

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19” και προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής ειδικότερα στην 1η παράγραφο αναφέρει:

“1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.”.

       Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. 40 Εγκύκλιο με αριθμό Πρωτοκόλλου 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) γίνεται ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων. Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα στην ενότητα I. Λειτουργία συλλογικών οργάνων περίπτωση α) Συνεδρίαση δια περιφοράς.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Πηγαδίτσας (για το 3ο θέμα)
  2. Ζιάκα (για το 4ο θέμα) e-mail
  3. Κνίδης (για το 7ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Γιάτσιο

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)