Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη για Υποψήφιους Διδάκτορες στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:           10.03.2020

Λήξη υποβολής αιτήσεων:                          31.03.2020

Φορέας υλοποίησης:                       Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ιστοσελίδα:                                                    https://ba.uowm.gr/

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προκηρύσσει τα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  2. Χρηματοοικονομική – Τραπεζική
  3. Λογιστική – Διοικητική Λογιστική – Ελεγκτική
  4. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
  5. Βιώσιμη Ανάπτυξη
  6. Εταιρική κοινωνική ευθύνη
  7. Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, για το χρονικό διάστημα 10-03-2020 έως 31-03-2020 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
5. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
7. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν)
9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, 511 00 τηλ. 24620 61604 και 61605 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: ba@uowm.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

O Πρόεδρος του Τμήματος

Γιώργος Κοντέος

Αναπληρωτής Καθηγητής