Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύει, να προσέλθετε στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Τη χορήγηση ή μη δύο (2) θέσεων στάθμευσης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών, σύμφωνα με την 6/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 2ο Τη χορήγηση θέσης στάθμευσης στον Αθανάσιο Τσιομπλίκα του Γεωργίου, σύμφωνα με την 7/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 3ο Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2018 της Ε.Π.Ζ., σύμφωνα με την 8/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Θέμα 5ο Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Δήμο Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Έγκριση του 33ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 180.704,60€ από πιστώσεις Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΣΑΕΠ 505/6για το IT Culture, για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων» (DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUGH MULTIMEDIA TOOLS) με ακρωνύμιο ‘IT CULTURE’ του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020» και έγκριση του 34ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Έγκριση του 35ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 9ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Μεγάρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 10ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Ταξιάρχη του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 11ο Έγκριση της απ΄ ευθείας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ. στο αγρόκτημα Μικροκλεισούρας Κοινότητας Κνίδης Δήμου Γρεβενών στον ΟΤΕ Α.Ε.
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Development & Promotion of Cultural Touristic Destinations through Multimedia Tools» και με ακρωνύμιο «IT CULTURE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανίας 2014 – 2020 (INTERREG IPA CB) Διαχείριση Έργου – Αμοιβή Διαχειριστή (Project Manager) για το πρόγραμμα IT CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL 2014-2020»
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και ολοκλήρωση του φακέλου του έργου: Ανάπλασης της οδού 13ης Οκτωβρίου και της διαμόρφωσης 2 κυκλικών κόμβων επ’ αυτή της ΔΚ Γρεβενών»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 15ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου» (Α.Μ. 49/2017)
Θέμα 16ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων” (Α.Μ. 37/2013)
Θέμα 17ο Υλοτομία Δημοτικού δάσους Ποντινής για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Ποντινής
Θέμα 18ο Υλοτομία του δασικού τμήματος 8 Δημοτικού δάσους Πηγαδίτσας για κάλυψη ατομικών αναγκών της Κοινότητας Πηγαδίτσας

Ειδικά Θέματα
Θέμα 19ο Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σύμφωνα με την 35/2019 απόφαση – εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.
Θέμα 20ο Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 21ο Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 22ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 23ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα