Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Γρεβενών

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Γρεβενών που επιθυμούν να ενταχθούν στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:30, από τη Δευτέρα 16/09/2019 έως και Δευτέρα 30/09/2019 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Μαθητική Εστία, τηλ.: 2462028098)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

­          Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (παραλαμβάνεται από το Κέντρο Κοινότητας)

­          Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς και άδεια διαμονής σε ισχύ όλων των μελών.

­          Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

­          Βεβαίωση μόνιμου κατοίκου από τον Δήμο ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.

­          Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών.

­          Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία ΔΥΟ

 

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού δικαιούχου:

  • Για να άνεργα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον υπάρχουν, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  • Επίσημη ιατρική γνωμάτευση από Νοσοκομείο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ ή απόφαση ΚΕΠΑ.

 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την πιθανή διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσης.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αίτηση θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία.

                  

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας          

Κατσάλης Αλέξανδρος