Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» συνολικού προϋπολογισμού 996.917,00€. Στο πλαίσιο της Πράξης, ο Φορέας Διαχείρισης θα υλοποιήσει με ιδία μέσα το Υποέργο 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας», το οποίο αφορά τέσσερα (4)Πακέτα Εργασιών:
– Το 1ο Πακέτο Εργασιών περιλαμβάνει δράσεις προβολής και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της Πράξης όπως έντυπο υλικό, ενημερωτικές ημερίδες, τηλεοπτικά σποτ, κ.ά.
– Το 2ο Πακέτο Εργασιών έχει στόχο τη δικτύωση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης με Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδος και του εξωτερικού, συναρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς/ΜΚΟ και περιλαμβάνει δράσεις αύξησης της πρόσβασης σε επιστημονική γνώση καθώς και εξωστρέφειας και προβολής του Φορέα Διαχείρισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
– Το 3ο Πακέτο Εργασιών αφορά σε μελέτες και δράσεις παρακολούθησης με στόχο την αύξηση της γνώσης οικολογικών παραμέτρων σημαντικών ειδών, τη χαρτογράφηση παρουσίας και τον εντοπισμό πιέσεων και απειλών. Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Επιστημονική Παρακολούθηση της Ιχθυοπανίδας και της Βίδρας (lutra-lutra),η διερεύνηση της κατανομής του Μακεδονικού Τρίτωνα (Triturusmacedonicus) και των ενδιαιτημάτων του, η έρευνα γενετικής ποικιλότητας του πληθυσμού του Ρόμπολου (Pinusheldreichii), η μελέτη της μυκοχλωρίδας και των ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου. Επίσης, για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο Εθνικό Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
– Το 4ο Πακέτο Εργασιών αφορά στην εφαρμογή αμιγώς διαχειριστικών δράσεων με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου, με στόχο:
• την ελάττωση των συγκρούσεων ανθρώπου – άγριας πανίδας
• την αντιμετώπιση του φαινομένου χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
• την προστασία της καφέ Αρκούδας μέσω της μείωσης της θνησιμότητας που οφείλεται στην προσέγγισή της σε οικισμούς
• την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για την ιχθυοπανίδα στην Τεχνητή Λίμνη των πηγών Αώου, επιδιώκοντας την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό των ξενικών ειδών(κυρίως του πληθυσμού του Ηλιόψαρου – Lepomisgibbosus)
• την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας και της δυνατότητας αναπαραγωγής του Αργυροπελεκάνου στην Τεχνητή Λίμνη των πηγών Αώου
• την υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων για την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μακεδονικού Τρίτωνα (Triturusmacedonicus)
• τη σήμανση των κύριων εισόδων του Εθνικού Πάρκου και των Ζωνών Προστασίας της Φύσης της προστατευόμενης περιοχής.

Για την αναλυτική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις που θα υλοποιήσει ο Φορέας στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, ο Φορέας Διαχείρισης θα διοργανώσει στο προσεχές διάστημα δύο ενημερωτικές ημερίδες, μία στα Ιωάννινα και μία στα Γρεβενά. Σημειώνεται, πως το σύνολο των δράσεων που περιγράφονται στην ενταγμένη Πράξη, θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31/12/2023.