Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:15 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Απαλλαγή ημερήσιου τέλους πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών μηνός Ιανουαρίου 2019
Θέμα 2ο Χαρακτηρισμός περιόδου αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2019 και καθορισμός χρήσης χώρων για την περίοδο αυτή

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας
Θέμα 4ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Γεωργίου Καραμήτσιου, αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και αντικατάσταση αυτού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακό προγραμματισμό, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν.4270/2014 όπως ισχύει.
Θέμα 6ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ακροατηρίου VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα συζητηθεί η Αίτηση Αναστολής του Ζτάλιου Δημήτριου του Νικολάου κατά της με αριθμό 97/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και κάθε άλλης συναφούς με την προσβαλλόμενη πράξη και του Δήμου Γρεβενών προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα 7ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ακροατηρίου VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα συζητηθεί η Ανακοπή του Τόσκα Αθανασίου του Ιωάννη κατά της 142/13.7.2011 Ταμειακής Βεβαίωσης του Δήμου Γρεβενών προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα 8ο Έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων της απ’ ευθείας εκμίσθωση Δημοτικού οικοπέδου στην εταιρεία Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Γρεβενών, για την ανέγερση Σταθμού Εξυπηρέτησης Υπεραστικών Λεωφορείων
Θέμα 9ο Έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (επικαιροποίηση), όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 10ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 € από πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 11ο Επιχορήγηση του Συλλόγου “Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ποντινής”
Θέμα 12ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας)
Θέμα 13ο Συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση Βλάχος της Τ.Κ. Μεσολουρίου μεταξύ του Δήμου Γρεβενών (πρώην κοινότητα Μεσολουρίου) και της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
Θέμα 14ο Συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης 560 τ.μ. στη θέση ΑΝΝΙΤΣΑ της Τ.Κ.Φιλιππαίων μεταξύ του Δήμου Γρεβενών (πρώην κοινότητα Φιλιππαίων) και της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
Θέμα 15ο Συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης 711 τ.μ. στη θέση Ψηλή Ράχη της Τ.Κ. Ποντινής μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και εκ νέου εκμίσθωσή της
Θέμα 16ο Τριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 17ο Διαγραφή οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 18ο Αποκριάτικες εκδηλώσεις έτους 2019

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 19ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, για πλήρη υποκατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού από τον Δήμο Γρεβενών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών»
Θέμα 20ο Τροποποίηση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” με τίτλο: “SUPPORT THE DEVELOPMENT, EXTROVERSION AND FEATURING OF EDIBLE WILD MUSHROOMS TOURISM ROOTES IN THE CB AREA” ως Επικεφαλής Εταίρος (Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 2.1)”
Θέμα 21ο Έγκριση διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου του παραχωρημένου προς το ΥΠΠΟΑ προκατασκευασμένου κτιρίου εντός του αυλείου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, στη θέση Εργατικές Κατοικίες
Θέμα 22ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Φύτευση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων”
Θέμα 23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά”

Ειδικά Θέματα
Θέμα 24ο Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων, αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 2019
Θέμα 25ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019 (επικαιροποίηση)
Πληροφορίες: Μπακαΐμης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης