Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23/1/19 το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Περιορισμός βοσκής όπως προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας έτους 2019 του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος “Περιβολίου – Αβδέλλας – Σμίξης” Ν. Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Μεταφορά του προσωπικού της ανώνυμης επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ” και σύσταση τριών (3) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 2α και 2β του Ν. 4483/2017
Θέμα 3ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Γρεβενών για την ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες και τη σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Έγκριση του 39ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για λογιστική τακτοποίηση, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 15.990,00 € επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Κ.Α.Π. έτους 2018) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 6ο Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Θέμα 7ο Ανάκληση της αριθμ. 698/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών με θέμα: “Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημ. Σχολείου Κυρακαλής στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κυρακαλιωτών” (αίτημα Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κυρακαλιωτών)
Θέμα 8ο Παραχώρηση της αίθουσας τελετών εντός του υφιστάμενου κτιρίου του Κοιμητηρίου Γρεβενών (αίτημα Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών)
Θέμα 9ο Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: “Μίσθωση μηχανήματος για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών”
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2018 – 2019”
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (αρ. 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Εργασία μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και αναπαραγωγής των πρακτικών του Δ.Σ.”
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Φυσικοχημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Ιαματικών Πηγών Κιβωτού”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διαχείριση των ενεργειών πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών”
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”
Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “10ο OTS FORUM”
Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις έτους 2018”
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων”
Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 22ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5”
Θέμα 23ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)”
Θέμα 24ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2019

Ειδικά Θέματα
Θέμα 25ο Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2019 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)
Θέμα 26ο Έγκριση της αριθμ. 153/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2019
Θέμα 27ο Έγκριση της αριθμ. 154/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης