Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 1ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.456.000,00 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΣΑΕΠ 041, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών”

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 2ο Έγκριση παραμονής του Δήμου Γρεβενών στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΟΣΔΑ)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Μεγάρου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4ο Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Έγκριση του 34ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
Θέμα 7ο
Παράταση μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τον Τύρναβο (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες), έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
Θέμα 8ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Τ.Κ. Προσβόρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Βασιλικής Δελημήτρου)
Θέμα 9ο Παραχώρηση της χρήσης της κεντρικής αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Δοτσικού (αίτημα Μορφωτικού Συλλόγου των Απανταχού Δοτσικιωτών “Η Σκούρτζια”)
Θέμα 10ο Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κ. Κοσματοπούλου Β. Χάϊδω, για σύνταξη γνωμοδότησης επί της από 17-09-2018 Εξώδικης Δήλωσης – Διαμαρτυρίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ».
Θέμα 11ο Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4412/08-08-2016 για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο: “Υπηρεσίες αποχιονισμού του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2018 – 2019”
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:”Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου – εστιατορίου Μαθητικής Εστίας ετών 2018-2019”
Θέμα 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα 14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός οικονομικού έτους 2017) Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών για τις επισκευές των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργου
Θέμα 16ο Έγκριση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων από το Δήμο Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 17ο Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.) για την υλοποίηση του αντικειμένου αυτής με τίτλο: “Εξειδικευμένη πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Δήμο Γρεβενών”
Θέμα 18ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση – Ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στη Κοινότητα Γρεβενών” (Α.Μ. 55/2016)
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Οικισμού Πόρου” (Α.Μ. 85/2007)
Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών Δήμου” (Α.Μ. 20/2015)
Θέμα 22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων” (Α.Μ. 22/2016)
Θέμα 23ο Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Ειδικά Θέματα
Θέμα 24ο Έγκριση της αριθμ. 31/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δείτε ακόμα