Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας
Πληροφορίες: Λεοντοπούλου Μελίνα
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 17 του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης εντός του οικισμού Μεσολουρίου στη θέση “Τσουκνιδά” Ν. Γρεβενών, σύμφωνα με εισήγηση – απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πληροφορίες: Κωσταρέλα Κωνσταντία – Σοφία Σαΐτη
Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 111.945,00 € από πιστώσεις Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΣΑΕΠ 505/6 για την εκτέλεση του έργου «LESS WASTE II, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL2014-20» και έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 4ο Έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία
Θέμα 5ο Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης
Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία
Θέμα 6ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού
Πληροφορίες: Τσιρογιάννη Παναγιώτα
Θέμα 7ο Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων μετά από δικαστική απόφαση και επαναβεβαίωση των αντίστοιχων ποσών με τη σύνταξη νέων Φορολογικών Καταλόγων στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μπουραλέκου για την καταβολή διαφοράς από μισθώματα δημοτικών ακινήτων
Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος
Θέμα 8ο Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης χώρου επί δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Πυλωρών Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα
Θέμα 9ο Έγκριση μίσθωσης ισογείου καταστήματος – γραφείου εντός της πόλης του Τυρνάβου για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τον Τύρναβο (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα
Θέμα 10ο Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο οικισμό Δοξαρά του Δήμου Γρεβενών (αίτημα του κ. Χρήστου Χατζηγεωργίου του Σάββα)
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα
Θέμα 11ο Παράταση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτιρίου επί της οδού 13ης Οκτωβρίου (όπου στεγάζεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη) στην Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. και παροχή συναίνεσης για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (αίτημα – απόφαση 21/2018 Δ.Σ. της Δ.ΕΚ.Ε.Γ.)
Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου (Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης -Π.Ε.Α.)”
Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα
Θέμα 13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ΔήμοςΝΕΤ”
Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα 14ο
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού Σπηλαίου – Πορτίτσα»
Πληροφορίες: Καρέτσος Αναστάσιος
Θέμα 15ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος (Δασολόγος)
Θέμα 16ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος (Δασολόγος)
Θέμα 17ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση – συντήρηση πλατείας Φιλιππαίων”
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Ειδικά Θέματα
Θέμα 18ο Έγκριση της αριθμ. 24/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018
Πληροφορίες: Μπακαΐμης Γεώργιος
Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Κ.Κ.Α.& Α.
Θέμα 19ο Έγκριση της αριθμ. 20/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 62.392,24€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και την έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018
Πληροφορίες: Μπακαΐμης Γεώργιος
Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Κ.Κ.Α.& Α.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
2. οι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας: -Μεσολουρίου (για το 2ο θέμα)
-Πυλωρών (για το 8ο θέμα)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Επίδοση
1. Μπουραλέκου Αικατερίνη – Γρεβενά
2. ΟΤΕ Α.Ε.

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο
4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
6. M.M.E.
7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)